Vztahy společnosti s akcionáři, vztahy v holdingu

Připravíme pro vás ocenění či posouzení ceny transakce mezi spřízněnými osobami.

V části transfer-pricing se zabýváme pravidelnou spoluprací v rámci skupiny spojených osob. Zde poukazujeme na transakce, které se uskutečňují zpravidla jednorázově mezi mateřskou a dceřinou společností či akcionářem a dceřinou společností.

Nejčastěji se jedná o:

  • Nepeněžitý vklad ze strany vlastníků.
  • Jednorázový prodej majetku v rámci holdingu včetně vlastníků.
  • Poskytnutí půjček, ručení v rámci skupiny spojených osob (ve prospěch vlastníků).

Požadavkem na dané transakce je, aby byly uskutečněny za tržních/spravedlivých podmínek, případně v souladu s tzv. pravidlem tržního odstupu.

Znalecké posudky zpracované pro dané účely tak vedou:

  • K podstatnému poklesu daňového rizika pro společnost / její vlastníky.
  • K poklesu rizika z pohledu napadnutí transakce minoritními vlastníky / věřiteli společnosti.
  • Umožňují prokázat, že dané transakce byly uzavřeny při dodržení péče řádného hospodáře.

Co pro vás připravíme?

Připravíme pro vás ocenění či posouzení ceny transakce mezi spřízněnými osobami. Rádi pro vás také vyhotovíme znalecký posudek požadovaný explicitně zákonem o obchodních korporacích či dalšími zákony.

Zejména se jedná o:

  • Znalecký posudek o ocenění nepeněžitého vkladu dle § 143 a násl. či § 251 a násl. zákona o obchodních korporacích.
  • Znalecký posudek o stanovení hodnoty nabývaného majetku od zakladatele či akcionáře v režimu § 255 zákona o obchodních korporacích (pokrývá zpřísněné požadavky legislativy v období dvou let od vzniku společnosti).
  • Znalecké posudky o stanovení hodnoty různých druhů majetku (např. závod, část závodu, majetkové účasti v jiných společnostech, nemovitosti apod.) převáděných mezi spřízněnými osobami.
  • Posuzování /stanovování úrokových sazeb z úvěrů či z poskytovaného ručení / zajištění.

Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi s oceňováním pro účely koncernových vztahů.

Vaše kontaktní osoba

Rudolf Hájek

Senior Manager – Business Valuation
Zobrazit detail