Finanční a daňové due diligence

Prostřednictvím služby Due diligence pro vás zajišťujeme důkladné ověření a zhodnocení účetních, daňových, ekonomických, technických a dalších aspektů společnosti, kterou zvažujete koupit, prodat, financovat či zkontrolovat.

Finanční due diligence bývá zaměřeno na analýzu jednotlivých položek finančních výkazů cílové společnosti. Provádí se kvůli identifikaci případných rizik způsobených nesprávným vedením účetnictví či zkreslením vykazovaných položek v rozvaze, např. nadhodnocením aktiv, případně podhodnocením nebo nevykázáním závazků, aj.

Daňové due diligence se zaměřuje na rizika v daňové oblasti, jako je plnění povinností, správná aplikace daňových zákonů atd.

Samotný rozsah due diligence je z hlediska zkoumaných oblastí i období volitelný. Lze prověřit buď pouze základní okruhy zajímavé pro klienta, či provést rozsáhlou hloubkovou kontrolu. Záleží na konkrétních potřebách. Zároveň si klient předem určí hranici významnosti pro zkoumaná rizika, přičemž tato hranice může být odlišná pro různé oblasti due diligence. Vše záleží na předem dohodnutých podmínkách.

Využití due diligence

Due diligence je primárně využíváno v případech investičního záměru koupě jiného podniku nebo majetku a mělo by být ze strany investora uvažováno ještě před samotnou realizací transakce. Samozřejmě lze provádět due diligence také na popud prodávajícího. Výstup z due diligence často bývá podkladem pro vyjednávání o kupní ceně, přičemž záměrem je snaha zabránit zbytečnému poškození zúčastněných společností, a případná zjištěná rizika promítnout do uvažované kupní ceny. Lze se setkat také s využitím due diligence při zajištění financování (bývá požadováno ze strany financujícího partnera) či plní také funkci kontrolní, např. státní instituce kontroluje hospodaření příspěvkové organizace.

Potenciální rizika při neprovedení prověrky

Neprovedení prověrky cílové společnosti může vést k tomu, že nebudou naplněna očekávání z plánované transakce. To může nastat např. kvůli tomu, že cílová společnost není schopna generovat proklamované výnosy, např. proto, že výsledky byly zkresleny jednorázovými transakcemi nebo její náklady se z nějakého důvodu zvýší, např. v důsledku uvalených pokut ze strany úřadů za neplnění povinností. Znát případná rizika je proto pro rozhodování klíčové.

Průběh due diligence

Primárně se zaměřujeme na dokumenty připravené v tzv. data roomu. Data room bývá obvykle virtuální, můžeme si ho představit jako virtuální místnost ke správě a uložení dokumentů umožňující autorizovaný on-line přístup. Jelikož jsou informace o předpokládané transakci často velmi důvěrné, bývá v této záležitosti komunikováno pouze s úzkým okruhem zúčastněných osob, a proto se poradce se svými dotazy obrací pouze na předem určenou kontaktní osobu. O průběhu due diligence klienta pravidelně informujeme v domluvených intervalech. Máte tak možnost zasáhnout do průběhu kontroly a případně nechat prověřit některé aspekty podrobněji.

Výstup due diligence

Nálezy z prováděného due diligence sepisujeme do přehledné zprávy, pojednávající o jednotlivých oblastech s upozorněním na případné problémy. Lze ji využít jak pro vyjednávání o kupní ceně, tak i pro potřeby získání financování.

V rámci due diligence nabízíme služby finančního a daňového due diligence nejen pro tuzemské, ale i pro zahraniční klienty. Neomezujeme se přitom pouze na privátní sektor. Jsme připraveni zastupovat vás buď na straně prodávajícího, nebo na straně kupujícího.

Vaše kontaktní osoby

Kateřina Provodová

Head of Tax
Zobrazit detail

Lenka Zdražilová

Head of Transaction Advisory Services
Zobrazit detail