Oceňování pro účely IFRS a US GAAP

Poskytneme vám oceňovací služby pro účely účetního výkaznictví zpracovávaného dle IFRS nebo US GAAP.

Mnoho českých společností je začleněno do mezinárodní skupiny, jež zpracovává účetní výkaznictví zpracovávané v souladu s pravidly Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) či v souladu s pravidly US GAAP. Toto účetní výkaznictví klade v řadě případů velký důraz na používání reálné hodnoty (fair value) a testování návratnosti aktiv držených společností.

Spolupráce s externím partnerem je vhodná zejména v případě transakcí, které znamenají pořízení skupiny aktiv či celých podniků/společností či přecenění neobchodované skupiny aktiv. Jedná se zejména o:

  • Koupi podniku spojenou s potřebou položkového ocenění aktiv a závazků – jde o tzv. alokaci pořizovacího nákladu podnikové kombinace (PPA).
  • Ocenění investic do nemovitostí držených za účelem zhodnocení / nájmu.
  • Testy aktiv na znehodnocení – tzv. impairment testy. Úprava – viz standard IAS 36 – Testy na snížení hodnoty.

V případě koupě podniku jde o tzv. prvotní zachycení transakce v rámci účetního výkaznictví, u investic do nemovitostí a testů aktiv na znehodnocení jde o závěrkové operace zpracovávané ke konci účetního období.

Ve spolupráci se zahraničními partnery ze sítě RSM jsme připraveni vám též poskytnout oceňovací služby pro účely účetního výkaznictví zpracovávaného dle US GAAP. Spoluprací s námi tak získáte výhodu kooperace s regionální společností dobře seznámenou s vaším podnikatelským prostředím. Zároveň máte jistotu zajištění souladu našich výstupů se standardy kladenými účetní regulací amerických společností.

Vaše kontaktní osoba

Rudolf Hájek

Senior Manager – Business Valuation
Zobrazit detail