Insolvence, reorganizace

Poskytneme vám potřebnou asistenci či zpracování znaleckého posudku ve všech fázích insolvenčního řízení.

Insolvenční řízení má několik fází. Průběh jednotlivých řízení se bude lišit v závislosti na konkrétních okolnostech případu.

Insolvenční řízení však probíhá v zásadě v těchto fázích:

  • Zahájení insolvenčního řízení podáním insolvenčního návrhu.
  • Rozhodnutí o úpadku dlužníka.
  • Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka.
  • Realizace zvoleného způsobu řešení úpadku dlužníka.
  • Skončení insolvenčního řízení.

Insolvenční zákon dává na výběr, která z možných variant řešení úpadku bude pro konkrétního dlužníka vhodná, přičemž počítá nejen s likvidačními postupy (konkurs), ale rovněž s prvkem sanačním (reorganizace a oddlužení). Výběr vhodného způsobu řešení dlužníkova úpadku má být přitom veden zájmem na co největší míře uspokojení věřitelů.

Poskytneme vám potřebnou asistenci / zpracování znaleckého posudku ve všech fázích insolvenčního řízení.

V situacích, kdy se rozhoduje o zahájení insolvenčního řízení můžete zvážit předložit soudu znalecký posudek, který se bude zabývat posouzením toho, zda se nacházíte v úpadkové situaci či ne. Zároveň můžete využít našich služeb při zpracování výkazu stavu likvidity sloužícího pro vyčíslení mezery likvidity.

V případě, kdy je prohlášen úpadek a zvažována reorganizace, jsme připraveni na základě rozhodnutí schůze věřitelů zpracovat znalecký posudek dle ustanovení § 153 insolvenčního zákona sloužící pro rozhodování o přijetí reorganizace.

Náhrady újmy související s neoprávněně zahájeným insolvenčním řízením

V návaznosti na neoprávněné zahájení insolvenčního řízení provádíme též vyčíslení újmy. Bylo-li řízení o insolvenčním návrhu věřitele zastaveno nebo byl-li insolvenční návrh vinou insolvenčního navrhovatele odmítnut nebo zamítnut, má dlužník nebo jiný dlužníkův věřitel vůči insolvenčnímu navrhovateli právo na náhradu škody nebo jiné újmy, která mu vznikla v souvislosti se zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu. Opět je vhodné tuto újmu doložit nezávislým znaleckým posudkem.

Pokud se nacházíte v pozici věřitele, můžeme pro vás ověřit informace předkládané dlužníkem v rámci pravidelných zpráv či parametry jím zpracovaného reorganizačního plánu.

Zároveň jsme s vámi připraveni prokonzultovat další otázky doprovázející vzniklou finanční tíseň s cílem dosáhnout vhodné komunikace s vašimi věřiteli.

Vaše kontaktní osoby

Jiří Skotnica

Head of Valuation
Zobrazit detail

Rudolf Hájek

Senior Manager – Business Valuation
Zobrazit detail