ČR dle ESD příliš omezuje možnost snížení DPH u nedobytných pohledávek

Evropský soudní dvůr („ESD“) v jednom ze svých aktuálních rozhodnutí řešil spor českého plátce DPH s českou daňovou správou ohledně možnosti opravy (snížení) DPH na výstupu u pohledávky za dlužníkem v insolvenci, který přestal být plátcem DPH. Tato skutečnost představuje dle českého zákona o DPH jedno z mnoha omezení možnosti uplatnění tohoto snížení DPH u nedobytných pohledávek. ESD se staví k možnému omezení této opravy DPH značně zdrženlivěji. Není dle něj možné vázat omezení na deregistraci dlužníka k DPH. Omezit tuto opravu je možné pouze v případě, kdy neuhrazení předmětné pohledávky ještě není definitivní.

Rozhodnutí ESD – neoprávněné omezení možnosti snížení DPH u nedobytných pohledávek

ESD ve svém rozsudku C-127/18 rozhodl o systémovém pochybení českého zákonodárce ohledně neoprávněného omezení možnosti provést opravu základu DPH, a tedy i vlastní DPH v případech, kdy dlužník přestane být plátcem DPH. Toto byl právě případ společnosti A-PACK CZ („Společnost“), která měla takové nedobytné pohledávky za dlužníkem v insolvenci, který přestal být plátcem DPH, a provedla opravu DPH vykázané na výstupu (její snížení) odpovídající neuhrazeným částkám. Správce daně i po odvolání tento postup odmítl s poukazem na skutečnost, že právě deregistrace dlužníka k DPH tuto opravu znemožňuje. Společnost tento postup napadla s poukázáním na rozpor takového postupu s článkem 90 DPH Směrnice (2006/112), který tyto opravy DPH umožňuje. Článek 90 Směrnice dle ustálené judikatury ESD ukládá členským státům povinnost snížit základ DPH i dlužnou DPH pokaždé, když plátce DPH neobdrží po uzavření transakce část nebo celé protiplnění. Dle základní zásady Směrnice má být základ DPH tvořen skutečně přijatým protiplněním, a správce daně tak nemůže vybrat částku DPH převyšující částku, kterou plátce DPH reálně obdržel. Limitace tohoto postupu je dle ESD možná jen u situací, kdy nezaplacení lze obtížně ověřit či je jen dočasné. Připuštění širší limitace by bylo v rozporu se zásadou neutrality DPH, z níž dle ESD plyne zejména to, že plátce DPH jako výběrčího DPH na účet státu je třeba v plné míře osvobodit od konečného zatížení DPH. Limitace obsažená v české právní úpravě podmiňující opravu DPH tím, že dlužník nepřestal být plátcem DPH, nemůže být odůvodněn nutností zohlednit nejistotu o tom, zda je nezaplacení definitivní. To, že dlužník přestal být plátcem DPH naopak může potvrzovat, že nezaplacení je definitivní. Dle ESD je proto toto omezení obsažené v české právní úpravě v rozporu s článkem 90 Směrnice. Od 1.4.2019 platí novela zákona o DPH, kterou byla ustanovení o opravách DPH u nedobytných pohledávek výrazným způsobem přeformulována. Předmětné ustanovení o nemožnosti provedení opravy u pohledávek, kdy dlužník přestal být plátcem, ale zůstává. Potřebujete poradit ohledně DPH? Nebo zastoupení před správcem daně? Neváhejte nás kontaktovat a veškeré daňové starosti přenechte nám.