Evropský soudní dvůr – nárok na odpočet DPH u tankovacích karet

Evropský soudní dvůr („ESD“) jedním ze svých aktuálních rozhodnutí znejistil spoustu plátců DPH. Jedná se o plátce, kteří využívají různé tankovací a podobné karty k nákupu pohonných hmot, a přirozeně k těmto transakcím přistupují jako k dodání zboží (pohonných hmot – PHM) mezi čerpací stanicí – zajišťovatelem/správcem karet – finálním spotřebitelem PHM (dceřinou společností, klientem leasingové společnosti, atd.). Pokud tedy používáte takové tankovací karty, nebo jen máte systémově stejné transakce, doporučujeme zohlednit závěry tohoto rozhodnutí ve vašem DPH posouzení odpovídajících transakcí předtím, než to udělá správce daně. ESD ve svém rozhodnutí číslo C-235/18 posuzoval DPH otázky vzešlé ze sporu mezi polskou daňovou správou a společností Vega International Car Transport and Logistic („Společnost“), jehož předmětem bylo odmítnutí uplatněného nároku na odpočet DPH z nákupu pohonných hmot prostřednictvím tankovacích karet. Přečtěte si náš newsletter ohledně dalšího nedávného rozhodnutí ESD na téma: ČR dle ESD příliš omezuje možnost snížení DPH u nedobytných pohledávek

Posuzovaná situace

Společnost provádí přepravu užitkových automobilů z továren přímo zákazníkům. Tato služba je prováděna více dceřinými společnostmi (včetně té polské). Společnost organizuje a řídí zásobování těchto dceřiných společností tankovacími kartami vydanými různými dodavateli pohonných hmot. Nákup pohonných hmot do vozidel přepravovaných polskou dceřinou společností je prováděn pomocí tankovacích karet na jméno řidičů jednotlivých vozidel. Z organizačních důvodů, a také s ohledem na výši nákladů, jsou veškeré operace prováděné pomocí tankovacích karet uskutečňovány centrálně Společností v Rakousku. Ta dostává od dodavatelů pohonných hmot faktury zejména za jejich nákup, a to s DPH, kterou následně nárokuje u finančního úřadu. Poté na konci každého měsíce přefakturovává Společnost svým dceřiným společnostem, včetně té polské, pohonné hmoty použité pro účely poskytnutí služby přepravy vozidel s navýšením o 2 %.

Otázka na ESD

V této souvislosti byla ESD položena otázka, zda činnost spočívající v poskytování tankovacích karet, jakož i ve sjednávání, financování a vyúčtování nákupů PHM prostřednictvím těchto karet, lze považovat za:
  • Finanční službu dle čl. 135/1/b DPH Směrnice (poskytnutí, sjednání a správa úvěrů) nebo lze toto plnění považovat za
  • Řetězové plnění (dodání zboží), jehož základním účelem je dodání pohonných hmot.

ESD argumentace a závěr

Úvodem svého posouzení ESD odkázal na svůj dřívější rozsudek v podle něj srovnatelné situaci číslo C-185/01 Auto Lease Holland, kdy v této situaci leasingová společnost poskytovala svým klientům (nájemcům vozidel) možnost tankovat do svých vozidel pohonné hmoty jménem a na účet leasingové společnosti, která poté žádá daný vnitrostátní daňový orgán o vrácení odpočtu DPH vybrané z těchto pohonných hmot. ESD již v tomto případě konstatoval, že dodání pohonných hmot jsou uskutečněna na účet leasingové společnosti pouze zdánlivě (finální finanční dopad nese nájemce), a navíc, že na leasingovou společnost vůbec nepřechází ekonomická vlastnictví věci. Proto uvedenou transakci neposoudil jako dodání zboží, ale jako poskytnutí služby (financování nákupu). ESD pak v aktuálním případě vycházel z následujících okolností:
  • Společnost nenakládá s pohonnými hmotami jako jejich skutečný vlastník
  • Pohonné hmoty nakupuje polská dceřiná společnost přímo od dodavatelů a na základě vlastního uvážení (určuje podmínky nákupu – místo, druh, množství, čas a způsob použití PHM), dále
  • Polská dceřiná společnost nese veškeré náklady na pořízení pohonných hmot (na základě přefakturace od Společnosti).
Za těchto okolností dle ESD nemůže jít o dodání zboží mezi čerpací stanicí – Společností – a následně polskou dceřinou společností. Podle ESD v tomto případě Společnost pouze poskytuje své polské dceřiné společnosti prostřednictvím tankovacích karet jednoduchý nástroj umožňující nákup pohonných hmot, čímž ale de facto hraje roli zprostředkovatele v rámci pořízení tohoto zboží (pohonných hmot). Společnost tak nemá nárok na odpočet DPH zaplacené z faktur za pohonné hmoty. Nicméně, pokud nejde o dodání zboží mezi těmito třemi společnostmi, musí se dle ESD jednat o poskytnutí služby (které je vymezeno negativně – co není dodání zboží, je poskytnutí služby). ESD při posouzení charakteru této služby došel k závěru, že se jedná o od DPH osvobozenou finanční službu poskytnutí a sjednání úvěru ve smyslu článku 135/1/b DPH Směrnice. Poplatkem za tuto službu jsou pak výše zmíněná 2 % (navýšení hodnoty přefakturovávaných pohonných hmot ze Společnosti na polskou dceřinou společnost). Chcete si být jisti před správcem daně? Potřebujete poradit s DPH? Jsme tu pro vás. Dejte nám vědět!