Daňový balíček 2019 již platí!

Rádi bychom vás informovali, že byl přijat daňový balíček pro rok 2019. Některá ustanovení nabývají účinnosti již dnes!

Daň z přidané hodnoty

V oblasti DPH bychom rádi upozornili na skutečnost, že dojde k zásadním změnám u oprav základů daně a DPH.

Hlavní změny účinné od 1.4.2019 shrnujeme níže:

  • Na opravných daňových dokladech (dobropisy či vrubopisy) musí být uveden den, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně.
  • Opravný daňový doklad musí být vystaven a rovněž odeslán příjemci plnění do 15 dnů od dne, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně.
  • Oprava základu daně jako samostatné zdanitelné plnění se uvede v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se tato oprava považuje za uskutečněnou (tj. kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně). V případě, kdy je základ daně snižován (tj. v případě vystavení dobropisu), se oprava základu daně uvede v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém plátce vynaložil úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. To prakticky znamená, že již nebude nutné čekat na potvrzení přijetí dobropisu od odběratele, a rozhodující bude skutečnost, zda byl odběrateli dobropis odeslán.

Další podrobnosti k opravným dokladům naleznete v našem newsletteru z listopadu 2018.

Daň z příjmů

V oblasti daně z příjmů upozorňujeme, že od data účinnosti novely dojde k rozšíření dosavadní oznamovací povinnosti u srážkové daně při platbě do zahraničí i na příjmy osvobozené nebo nepodléhající dani, pokud tento příjem u jednotlivého druhu přesáhne za měsíc 100 tis. Kč.

O podrobnějších informacích k této rozšířené oznamovací povinnosti se dočtete v připravovaném samostatném newsletteru.

Potřebujete v oblasti daní poradit? Není vám s daňovým balíčkem 2019 něco jasné? Neváhejte a napište nám. Rádi vám pomůžeme a poradíme.