Czech Republic
Jazyky

Zpracování daňových přiznání právnických osob

Sestavení daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob považujeme za naši standardní službu. Tato služba zahrnuje zejména revizi a kompletaci podkladů pro sestavení daňového přiznání, namátkovou kontrolu poskytnutých dokladů, výpočet daně a sestavení daňového přiznání na předepsaném formuláři a jeho podání na příslušný finanční úřad.

Při zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob se zpravidla zaměřujeme na kontrolu v oblasti nákladových a výnosových účtů, kde sledujeme daňovou relevanci vybraných položek, provádíme namátkovou kontrolu odpisů majetku, rezerv, opravných položek k nedobytným pohledávkám a dalších problematických oblastí na základě naší speciální metodiky.

Kromě samotného přiznání pro Vás vypracujeme i zprávu o sestavení tohoto přiznání, ve které popíšeme jednotlivé kroky vedoucí k výpočtu daňové povinnosti a upozorníme na rizikové operace.

Při sestavení daňového přiznání vždy postupujeme v úzké spolupráci s Vámi, úroveň a zaměření prověrky vždy určujeme v návaznosti na rizikové oblasti identifikované podle Vašeho oboru podnikání. Garantujeme Vám vysokou profesionalitu, formální i věcnou správnost výstupů a uplatnění všech možností odpočtů daných daňovými předpisy.

Kontaktní osoby

Jaroslav Sůsa

Senior Manager

+420 226 219 000

jaroslav.susa@rsm.cz

Reference