Povinnosti českých společností – nezapomínejte na ně

Rádi bychom vám touto formou připomněli a přiblížili některé z již proběhlých zákonů, které by bylo vhodné reflektovat ve svém podnikání.

Důvodem, proč otevíráme toto téma nyní, je skutečnost, že se některé povinnosti v průběhu podnikání často opomíjí, či jejich splnění nedojde do řádného konce.

Podřízení režimu ZOK

Začněme tou nejstarší a u některých společností dodnes nedořešenou záležitostí. K 1. lednu 2014 nabyl účinnosti Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („ZOK“). Dle přechodných ustanovení zavedených zákonem č. 90/2012 Sb. se obchodní korporace měly do 1. ledna 2016 podřídit režimu ZOK, a to buď prostřednictvím úpravy svých společenských smluv nebo stanov. Mnohé obchodní korporace se však ZOK dodnes nepodřídily, stále se proto v některých otázkách řídí starým obchodním zákoníkem. Podřídit se režimu ZOK, aktualizací společenské smlouvy nebo stanov, doporučujeme především z toho důvodu, že pokud tak společnost neučiní, bude podléhat dvojímu právnímu režimu. Může se tedy stát, že se obchodní společnost bude v některých otázkách řídit režimem ZOK a v jiných režimem obchodního zákoníku. To může způsobit výkladové problémy při řízení společnosti.

Pro soulad obchodní společnosti se ZOK je tedy zapotřebí změnit zakladatelské právní jednání, tedy společenskou smlouvu, stanovy, či zakladatelskou listinu společnosti, a to notářským zápisem. Pozor – změna v právním režimu nabývá účinnosti až dnem zveřejnění zápisu o podřízení se ZOK do obchodního rejstříku.

Budete-li potřebovat pomoc s podřízením režimu ZOK, obraťte se na svého právního zástupce.

Webové stránky akciových společností

Výše uvedený zákon (ZOK) se u akciových společností dotkl také otázky internetových stránek. Od 1.1.2014 ZOK vyžaduje, aby akciové společnosti provozovaly internetové stránky, na kterých budou uveřejněny zákonem stanovené informace. Jedná se zejména o základní informace o společnosti (obchodní firmasídlo, identifikační číslo, zápis do veřejného rejstříku), dále např. o pozvánku na valnou hromadu, účetní závěrku, výroční zprávu a o informace o změně výše uvedených údajů.

U společnosti s ručením omezeným je zřízení webových stránek dobrovolné. V případě, že webové stránky společnost s ručením omezeným má, ZOK jí ukládá povinnost uveřejnit alespoň základní informace o společnosti.

Nesplněním této povinnost obchodním společnostem může hrozit pokuta až do výše 100 000,- Kč.

Svolání valné hromady a povinnosti s tím vyplývající

Povinnost svolat alespoň jednou za rok valnou hromadu obchodní korporace za účelem schválení řádné účetní závěrky, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, není žádnou novinkou, nicméně častokrát se na ní zapomíná. V případě, že je hospodářský rok společnosti stejný jako kalendářní rok, valná hromada by se měla konat nejpozději do 30. června. Pro s.r.o. platí požadavek zaslání pozvánek na valnou hromadu nejméně 15 dnů před datem konání, naproti tomu u a.s. je tomu nejméně 30 dnů předem. Je-li chybným způsobem svolána valná hromada, například chybou v pozvánce, nedodržením lhůty pro svolání, aj., má společník či akcionář právo domáhat se neplatnosti usnesení, které bylo učiněno na valné hromadě. V průběhu trvání valné hromady nebo po jejím skončení, je povinností zapisovatele sepsat zápis z valné hromady, které je ze zákona nutné bez zbytečného odkladu zveřejnit ve sbírce listin. Nesplní-li společnost, ani po výzvě od soudu tuto povinnosti může vzniklá pokuta činit až 100 000,- Kč, v horším případě zapříčiní likvidaci společnosti, kterou soud nařídí.

Budete-li potřebovat pomoc se svoláním valné hromady, obraťte se na svého právního zástupce.

Není dobré zapomínat ani na zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin, více k této zákonné povinnosti se dočtete v článku: Máte zveřejněnou účetní závěrku ve sbírce listin?

Evidence skutečného majitele právnických osob a svěřenských fondů

Již je to nějakou dobu, co byla spuštěna evidence skutečných majitelů právnických osob a svěřenských fondů. Tento proces upravuje novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Do 31.12.2018 mohly právnické osoby nechat zapsat své skutečné majitele do registru bez poplatku, od 1.1.2019 podléhá tento zápis správnímu poplatku ve výši 1 000,- Kč. Nesplněním této zákonné povinnosti prozatím nehrozí společnostem žádné sankce. Nezapsáním skutečného majitele se společnost vystavuje riziku, že bude vyloučena ze zadávacího řízení ve veřejných zakázkách, a zároveň může prodloužit vyřizování žádosti u některých státních institucí.

Rádi vám pomůžeme s hladkým chodem vaší společnosti a přebereme na sebe administrativní zátěž. Ozvěte se nám.

Autoři

Anna Pačesová

Head of Corporate Services
Zobrazit detail