Blíží se konec lhůty k přijetí zákona o obchodních korporacích

Zákon o obchodních korporacích (ZOK) je účinný od ledna 2014. Společnosti, které se mu nepodřídily a neudělají tak do konce roku 2015, můžou potkat nemalé komplikace. ZOK dává společnostem možnost se mu podřídit. V  případě podřízení se, nevznikají kolize ZOK a obchodního zákoníku. Pokud se ale společnosti do konce roku 2015 ZOK nepodřídí, nastane situace, kdy se na některé záležitosti společností uplatní ZOK a na jiné (zejména na práva a povinnosti společníků) dřívější obchodní zákoník. Je náročné a nákladné v každé situaci zjišťovat, zda se v daném případě uplatní ZOK nebo obchodní zákoník, a navíc s výsledkem, který může být sporný. Aby nedocházelo ke konfliktům staré a nové právní úpravy, dává ZOK obchodním korporacím možnost, aby do dvou let od nabytí účinnosti tj. do 1. 1. 2016 rozhodly, že se plně podřizují nové právní úpravě (tzv. opt-in). V takovém případě již ustanovení dřívějšího obchodního zákoníku na obchodní korporace bezprostředně dopadat nebudou. Toto rozhodnutí musí učinit před notářem a tuto skutečnost musí nechat zapsat do obchodního rejstříku. Zákon bohužel nestanoví, co se stane, pokud budou společnosti nečinné a ve výše uvedené dvouleté lhůtě přijetí ZOK neprovedou. S ohledem na znění zákona lze tuto lhůtu vykládat také tak, že po jejím promarnění již nebude možné společnost jako celek podřídit ustanovením ZOK. Tím by byla společnost uvržena do nikdy nekončící nejistoty. Proto společnostem jednoznačně doporučujeme toto přijetí do konce roku provést.  

RSM CZ se stala partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp