Změny u jmenování znalce při přeměnách obchodních společností

Aktuálním rozhodnutím Nejvyššího soudu Cpjn 201/2014 ze dne 8.4.2015 bylo vyjasněno, kam podávat návrhy na jmenování znalce ve věcech přeměn obchodních společností a družstev. Od roku 2014 soudy v těchto věcech nerozhodovaly jednotně. Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, vyžaduje ve většině případů, kdy je požadováno vyhotovení znaleckého posudku, aby se jednalo o znalecký posudek vyhotovený soudem jmenovaným znalcem (§ 28 tohoto zákona). Pro tyto účely je třeba, aby společnost (případně prostřednictvím zplnomocněného právního zástupce) jakožto navrhovatel požádala příslušný soud o ustanovení navrhovaného znalce pro konkrétní případ. Po rekodifikaci v roce 2014 nastaly v praxi „zmatky“, na které soudy se mají návrhy na jmenování znalce podávat. Zpočátku subjekty navázaly na předchozí praxi a podávaly návrhy na jmenování znalce tak, jak bylo běžné dříve, tedy ke krajským soudům. To se záhy ukázalo problematické a soudy často takové návrhy vracely s tím, že místně příslušným soudem jsou okresní soudy. Tuto skutečnost v podstatě podporoval i zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních – konkrétně § 3 odst. 1, § 85 písm. b) a § 86 odst. 2 který uvádí, že „místně příslušným pro řízení o jmenování znalce je příslušný obecný soud právnické osoby, o kterou se jedná“. Pravomocná rozhodnutí soudů ve věci jmenování znalce podle § 28 a násl. zákona č. 125/2008 Sb. však nebyla jednotná a soudy doposud otázku věcné příslušnosti posuzovaly rozdílně. Rozhodnutím Nejvyššího soudu Cpjn 201/2014 bylo potvrzeno, že podle zákona č. 292/2013 Sb. řízení o jmenování znalce spadá do věcné příslušnosti okresních soudů (viz. § 3 odst. 1, § 85 písm.b)). Zároveň však uvedl, že rozhodnutí o jmenování znalce podle § 28 a násl. zákona č. 125/2008 Sb. je vydáváno v rámci procesu přeměny obchodní korporace a je upraveno zákonem č. 125/2008 Sb. – tedy ačkoli jde o řízení o jmenování znalce, jde současně o řízení ve věcech přeměn obchodních společností a družstev, které podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona o zvláštních řízeních soudních spadá do věcné příslušnosti krajských soudů. Nejvyšší soud dodal, že krajské soudy jsou věcně příslušné ve všech věcech upravených zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev. Znalecký ústav RSM CZ se zabývá vyhotovováním odborných posudků, ekonomických analýz, stanovisek a znaleckých posudků v oboru ekonomika, ceny a odhady a je zapsaný na seznamu znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti ČR. V případě dotazů nás kontaktujte, rádi Vám poradíme.

RSM CZ je partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp