Opomíjené oblasti nastavení transfer pricingu

Transfer pricing v poslední době získal na důležitosti, a to jak u daňových poplatníků, tak u daňové správy. Řada společností tak již učinila nezbytné kroky pro správné nastavení cen ve skupině. V rámci naší praxe se nicméně často setkáváme s tím, že společnosti některé vztahy opomíjí nebo nastavují nevhodným způsobem.

Ceny mezi spřízněnými společnostmi lze obecně považovat za v souladu s principem tržního odstupu, pokud jsou nastavené shodným způsobem, jakým by byly nastavené nezávislými subjekty na srovnatelném trhu a za srovnatelných podmínek. Spřízněné společnosti by pak princip tržního odstupu měly aplikovat u všech transakcí, u kterých by nezávislý subjekt očekával zhodnocení/odměnu za poskytnuté plnění.

Vnitroskupinové financování

V březnu 2020 vydala OECD speciální pokyn pro vnitroskupinové finanční transakce, který byl následně doplněn jako nová kapitola Směrnice OECD o převodních cenách. Tento pokyn se věnuje problematice vnitroskupinových půjček, cashpoolingu, finančním zárukám a pojištění. Na základě pokynu OECD je při vyhodnocení vnitroskupinových úvěrů vhodné provést následující:

  • Identifikaci dlužníka, jeho odvětví a životního cyklu
  • Identifikaci poskytnutého úvěru: možnost refinancování, zajištění úvěru, podřízenost, doba splatnosti, výše poskytnuté jistiny, měna
  • Analýzu kapitálové struktury dlužníka s cílem zjistit, zda lze poskytnutou půjčku hodnotit jako cizí kapitál nebo zda se jedná o formu vlastního kapitálu
  • Stanovení kreditního rizika dlužníka a věřitele

Výsledná tržní úroková sazba je pak stanovena např. jako součet základní sazby (např. IRS) a rizikového spreadu – odměny za postoupené riziko při poskytnutí finančních prostředků. Rizikový spread je pak možné stanovit pomocí dat o požadovaných výnosnostech obchodovaných komerčních dluhopisů.

Každý z výše uvedených faktorů pak ovlivňuje riziko věřitele, a tím i výslednou úrokovou sazbu. Pro příklad, průměrná IRS CZK dvouletá sazba v roce 2019 činila 2,06 %, průměrná dvouletá IRS EUR sazba v tomtéž roce pak byla záporná, ve výši -0,03 %. Odlišná denominace úvěru tak způsobí rozdíl výsledné úrokové sazby o cca 200 bps.  Rozdíly jsou patrné i v případě odlišných odvětví dlužníka – zatímco medián rizikových spreadů odvozený z bondů dlužníků s ratingem BB+ až BB-v oboru strojírenství činil ke konci roku 2019 1,49 %, v oboru potravinářství to bylo 1,02 % (data z databáze Capital IQ). Jedná se tedy o rozdíl 45 bps.

Ochranné známky

Další typicky opomíjenou vnitroskupinovou transakcí je sdílení ochranných známek mezi společnostmi ve skupině. V okamžiku, kdy společnost využívá pro své podnikání ochrannou známku vlastněnou jinou entitou ve skupině, měla by za její využívání hradit odměnu v tržní výši. Odměna za používání ochranné známky se pak stává podstatnou zejména u podnikání orientovaného na spotřebitelské zboží a služby, kde hodnota ochranné známky (brandu) může tvořit až 50 % hodnoty společnosti.

Pro stanovení tržní výše odměny za používání ochranné známky lze vyjít ze srovnání s údaji o podmínkách srovnatelných uzavřených licenčních smluv mezi nezávislými společnostmi na trhu. Jedná se o data obsažená v komerčních databázích. V RSM CZ vycházíme při tomto vyhodnocení z databáze RoyaltyRange.

Manažerské a poradenské služby

Problematika manažerských služeb je při finančních kontrolách často zkoumaná, a to zejména z pohledu obsahu poskytovaných služeb a doložitelnosti jejich skutečného poskytování. Ceny za poskytované manažerské služby jsou pak typicky odvozované pomocí ziskové přirážky k nákladům. Častým opomenutím při nastavení cen u manažerských služeb je špatná identifikace nákladů souvisejících s poskytováním těchto služeb, či aplikace nevhodného způsobu alokace nákladů mezi více příjemců dané služby.

Problém může nastat i v případě, kdy jsou poradenské služby (účetní služby, finanční služby, daňové a právní poradenství) fakticky poskytované jedním zaměstnancem nebo skupinou zaměstnanců pro více společností ze skupiny. Z našich zkušeností pak typicky může nastat jedna z těchto problematických situací:

  • Náklady na poskytované služby nese pouze společnost poskytující služby a nedochází k jejich alokaci
  • V rámci alokovaných nákladů není uvažováno s veškerými náklady vynaloženými na poskytovanou službu (typicky jsou alokovány pouze osobní náklady zaměstnanců, bez nákladů na pracovní místo)
  • Nastavené převodní ceny nereflektují riziko poskytovatele spojené s nutností držet dodatečnou kapacitu zaměstnanců pro skupinu
  • Alokace nákladů probíhá na základě historicky nastavených a neaktualizovaných pravidel, které nereflektují skutečné rozložení nákladů.

Pro řádné nastavení cen u poradenských a manažerských služeb je proto potřebné provést důkladnou analýzu funkcí a rizik jednotlivých společností, na základě které je zvolen vhodný způsob tvorby převodních cen.

Jste součástí podnikatelské skupiny? Řešíte vhodné nastavení transfer pricingu? Nechte starosti s nastavením převodních cen na nás. Rádi s vámi prodiskutujeme jednotlivé vnitroskupinové vztahy a navrhneme možné změny v nastavení převodních cen, či další transfer pricingové otázky.

Autoři

Martina Nekvindová

Manager - Transfer Pricing
Zobrazit detail