Studenti z pohledu zdravotního pojištění

Častou otázkou ve mzdové účtárně je odvod zdravotního pojištění u zaměstnanců, kteří jsou studenti. Pracují zejména na dohody (DPP/ DPČ) nebo zkrácený pracovní úvazek, kdy základ na zdravotní pojištění (hrubá mzda) je nižší než minimální mzda. V roce 2023 se jedná se o částku 17 300 Kč.

Od 1. 1. 2024 se nám minimální mzda zvyšuje na částka 18 900 Kč. Výpočty uvedené níže se vztahují k roku 2023, ale princip výpočtu v roce 2024 zůstává stejný, jen musíme zohlednit novou výši minimální mzdy. Nová výše minimální mzdy se dotkne mezd za měsíc leden 2024 (tedy zpracování začátkem února 2024).

Pojďme si společně projít, základní pravidla a také příklady, se kterými se v praxi můžete setkat

Studenti spadají do kategorie, za které hradí pojištění stát. POZOR to neznamená, že v případě uzavření pracovního poměru, může se například jednat o zkrácený úvazek 20 hod/ týdně, by odvod pojištění nebyl. Odvod zdravotního pojištění je, ale zaměstnanec odvádí ze skutečně vydělané částky a nedochází k tzv. dopočtu do minimální mzdy. Zaměstnanec studium deklaruje platným potvrzením o studiu. To samé v případě dohod konaných mimo pracovní poměr, pokud zaměstnanec student dosáhne rozhodného příjmu pro odvod pojištění.

Příklad 1:

 Zaměstnanec nastoupil do zaměstnání 1. 9. 2023, je studentem a doložil potvrzení o studiu. Pracuje 20 hod. týdně, měsíční mzda je 14 000 Kč. Odpracoval celé září.

Výpočet zdravotního pojištění za zaměstnance bude následující: 14 000 Kč / 100* 4,5 %= 630 Kč.

V případě, že by zaměstnanec nebyl studentem, tedy nespadal do kategorie státních pojištěnců, musel by být u něj proveden dopočet do minimální mzdy.

14 000 Kč / 100 * 4,5 % = 630 Kč

17 300 Kč = minimální mzda za 30 dnů (září má 30 dnů a z hlediska zdravotního pojištění posuzujeme kalendářní dny).

17 300 Kč – 14 000 Kč = 3 300 Kč / 100 * 13,5 % = 446 Kč (při dopočtu do minimální mzdy se bere již celkový odvod za zaměstnance i zaměstnavatele, ale finálně je tato částka stržena zaměstnanci).

Celkový odvody by byl 630 Kč + navýšení 446 Kč =1076 Kč.

V příkladu jsme počítali pouze zdravotní pojištění za zaměstnance. Zdravotní pojištění za zaměstnavatele by bylo v obou případech stejné.

Výpočet: 14 000 Kč / 100 * 9 % (zákonný odvod zaměstnavatele) = 1260 Kč

Přehled základních informací:

 • Studenti pracující na dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele
  Zde zatím platí podmínka výdělku do 10 000 Kč, tento příjem je osvobozena od zdravotního pojištění.
  Změna by měla nastat od 1. 7. 2024
 • Studenti pracující na dohodu o pracovní činnosti
  Zde platí podmínka osvobození od zdravotního pojištění při výdělku do 3 999 Kč.
 • Studenti, pracující na zkrácený pracovní úvazek
  Zde není žádný osvobozený limit, zdravotní pojištění se odvádí vždy.

Příklad 2:

Zaměstnanec zanechal studia na VŠ (bylo doručeno písemné prohlášení o zanechání studia) dne 20. 9. 2023, jeho hrubá mzda za měsíc září byla 14 000 Kč.

Musíme stanovit minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění.

Zaměstnanec nespadal do statní kategorie od 21. 9. 2023 = 10 kalendářních dní.

Výpočet: 10 / 30 x 17 300 Kč = 5 767 Kč, poměrná část minimálního vyměřovacího základu na ZP.

5 767 Kč x 0,135 = 779 Kč tuto částku by musel zaměstnavatel odvést na zdravotním pojištění (bereme zde 4,5 %, která jsou stržena ze mzdy zaměstnanci a 9 % za zaměstnavatele, celkem 13,5 %).

30 dnů = počet kalendářních dní v měsíce září.

10 dnů = počet kalendářních dní mimo státní kategorii.

13,5 % = celkový odvod zdravotního pojištění zaměstnanec (4,5 %) a zaměstnavatel (9 %).

Výpočet ZP: 14 000 Kč x 0,135= 1890 Kč.

V tomto případě není nutné provádět dopočet do minimální mzdy, jelikož odvod 1890 Kč byl vyšší.

Také vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění byl vyšší než ten poměrný.

Oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně

Při přihlašování studenta na zdravotní pojišťovnu používáme kód G. Při zahájení zaměstnání použijeme kód P (zaměstnanec je české národnosti) a zároveň kód G.  Při skončení zaměstnání ale trvání studia použijeme pouze kód O.

V případě, že by zaměstnanec během zaměstnání například ukončil studium, tuto změnu hlásíme kódem F.

Příklad 3:

Zaměstnanec – student pracuje na dohodu o pracovní činnosti od 1. 1. 2023, dohodu má na dobu určitou do 30. 6. 2023. Každý měsíc si vydělal částku 7 000 Kč, pouze v květnu 2023 činil jeho příjem 2 000 Kč.

Přihlášení kódem P a G k datu 1. 1. 2023, jelikož v měsíci květnu zaměstnanci nevznikla účast na zdravotním pojištěním, výdělek byl nižší než 4 000 Kč, zaměstnavatel provedl odhlášení kódu O k datu 30. 4. 2023 a znovu zaměstnance přihlásil ke dni 1. 6. 2023 kódem P i G (samozřejmě pracujeme s variantou, že studium stále trvá) a odhlásil k datu 30. 6. 2023 kód O.

Za měsíc květen 2023 nemusí zaměstnance zdravotní pojištění nijak řešit, jelikož ho za něj uhradil stát, spadal do kategorie státních pojištěnců, jelikož je student. Kód F, zde není použitý, jelikož zaměstnanec stále studuje. V případě, že by zaměstnanec ke dni 30. 6. 2023 ukončil i studium, tuto informaci ohlásíme kódem F.

Studenti a daňová sleva

Sleva na studenta bude od 1. 1. 2024 zrušena v rámci ozdravení veřejných financí tzv. konsolidačního balíčku. Pojďme si nyní připomenout základní podmínky pro čerpání slevy na studenta a jak ji můžeme maximálně využít v ročním zúčtování daně za rok 2023:

 • O slevu na studenta má nárok zaměstnanec, který se soustavně připravuje na budoucí povolání až do dovršení věku 26 let, doktorské prezenční studium až do věku 28 let.
 • Slevu na studenta upravují zákony (zákon o dani z příjmu paragraf 35ba písmeno f a zákon o státní sociální podpoře paragraf 12–15).
 • V zákonu o státní sociální podpoře je výčet škol a podmínek, které je nutné dodržet.
 • Sleva na studenta neposuzuje rezidenství, tedy zaměstnanec může být nerezident, a po splnění podmínek má na slevu nárok.
 • Sleva na studenta činí 4020 Kč ročně / lze čerpat i měsíčně 335 Kč.
 • Sleva na studenta se vždy dokládá platným potvrzením o studiu, např. celý rok 2023 pokryjí potvrzení na školní rok 2022/2023 a 2023/2024.
 • Doba studia se vždy posuzuje k 1. dni kalendářního měsíce (v případě začátku studia např. dne 12. 9. 2023 není možné slevu na studenta za září 2023 uznat).
 • Zaměstnanec může uplatnit nárok na slevu 1/12 za každý kalendářní měsíc, kdy na jeho počátku (1. dni) byly splněny podmínky.
 • O slevu je nutné si vždy požádat vyplněním tiskopisu Prohlášení poplatníka daně v rámci měsíční slevy na dani. V ročním zúčtování se jedná o tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňových zvýhodněních a také zpětně vyplnit prohlášení poplatníka daně, kde slevu označíme XD.

Příklad 4:

Zaměstnankyně pracuje na HPP od 1. 4. 2023, 40 hod. týdně, zúčtovaný hrubý příjem 40 000 Kč, studuje na VŠ, kombinovaná forma studia.

Zaměstnankyně nedoložila potvrzení o studiu ihned při nástupu do zaměstnání. Doklad doložila až 15. 5. 2023. Sleva na studenta jí bude uznána až od měsíce června 2023. Aby o slevu za měsíce leden-květen nepřišla, může si o ni v rámci ročního zúčtování zpětně požádat. Případně si samá podá daňové přiznání a slevu si bude zpětně nárokovat. Opět je nutné doložit potvrzení o studiu za školní rok 2022/2023 a 2023/2024, aby byl pokryt celý rok.

Výpočet daně: 40 000 Kč / 100 * 15 % (daň z příjmu) = 6 000 Kč daň (odečteme základní slevu na poplatníka 2570 Kč) 3430 Kč – 335,-Kč) = 3095 Kč konečná daň po odečtení slevy na poplatníka a studenta. 

Zaměstnankyně bude mít nárok na slevu na studenta i při kombinovaném studiu na VŠ. Forma studia na VŠ nehraje při posuzovaní slevy roli.

V tomto případě, kdy zaměstnankyně bude pracovat celý rok (nebude mít dlouhodobé absence), se jí sleva na studenta za leden až květen vrátí v plné výši.

Samozřejmě je vždy nutné každý případ posuzovat individuálně a provést podrobný výpočet.

O případných změnách vás budeme včas informovat.

Autoři

Jiřina Kovaříková

Head of Payroll
Zobrazit detail

Zdena Fricmanová

Consultant
Zobrazit detail