Vrátíme se k individuálnímu promíjení příslušenství daně, jak bylo zvykem před platností daňového řádu?

Jak jsme vás již informovali v červencovém vydání našeho newsletteru, nejen změny v daních z příjmů, ale i změny v daňovém řádu na nás chystá vláda v příštím roce. V daňovém řádu však nejde o žádné novinky, protože se v podstatě vracíme k tomu, co znal již předchozí zákon o správě daní a poplatků.

Znovuzavedení individuálního promíjení příslušenství daně

Co daňový řád na rozdíl od zákona o správě daní a poplatků neznal, bylo individuální promíjení příslušenství daně na základě žádosti daňového subjektu. Tato absence byla také předmětem časté kritiky, a proto se navrhuje individuální promíjení od 1. 1. 2015 opět v daňovém systému zavést. Podle návrhu novely však bude možné promíjet jen příslušenství a z něj konkrétně jen penále a úrok z prodlení a úrok z posečkané částky. Nebude tedy možné promíjet pokutu za opožděné tvrzení daně, která je často naopak jako sankce velmi tvrdá (např. v případě opožděného podání vyúčtování daně ze závislé činnosti za podnik s miliónovými mzdovými náklady), ani současně touto novelou opět zavedenou pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. Z penále ve výši 20 %, resp. 1 %, pak bude možné prominout až 75 % tj. daňovému subjektu tak vždy zůstane alespoň 5 % doměřené daně, resp. 0,25 % v situaci, kdy je snižována daňová ztráta. Úrok z prodlení však bude možné v nejlepším případě prominout celý. Podmínkou ve všech případech bude, že byla uhrazena vlastní daň. Rozsah prominutí penále bude záviset na součinnosti daňového subjektu v rámci kontroly. U úroku z prodlení pak musí dojít k prodlení s úhradou z důvodu, který lze s přihlédnutí k okolnostem daného případu ospravedlnit. Podle důvodové zprávy by se tak mělo jednat o výjimečný případ, který je z lidského hlediska omluvitelný a z hlediska materiálního představuje prohřešek spíše formalistický. Při posouzení rozsahu, ve kterém bude úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky prominut, správce daně zohlední, zda ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládají tvrdost uplatněného úroku. Při posuzování tvrdosti tak lze předpokládat, že správci daně využijí praxi a kritéria, která platila za účinnosti zákona o správě daní a poplatků, protože sociální a ekonomické poměry dokládají nadále sami poplatníci. Pro obě prominutí bude podle společných ustanovení rozhodující četnost porušování povinností. Podle těchto ustanovení navíc prominutí nebude možné, pokud daňový subjekt anebo osoba, která je členem statutárního orgánu, v posledních 3 letech závažným způsobem porušila daňové nebo účetní právní předpisy. Za účelem zbavení se odpovědnosti za závažné porušení těchto předpisů například prostřednictvím založení nové právnické osoby zavádí novela fikci, že každá osoba, která byla v době tohoto porušení členem statutárního orgánu, si bude tento status nést 3 roky s sebou. Bohužel podle navrženého přechodného ustanovení bude možné žádat o prominutí až u penále či úroku z prodlení vzniklého od 1. 1. 2015. O bližších podrobnostech a konkrétní praxi s tímto institutem vás budeme ještě informovat.