Převodní ceny – zahájení boje proti převádění zisků

Daňová správa zahájila boj proti převádění zdanitelných zisků do zahraničí, resp. do lokálních ztrátových společností, a to rozsáhlým sběrem informací od daňových subjektů ohledně jejich transakcí se spojenými osobami. Naše společnost v této souvislosti zorganizovala v minulém týdnu snídani/seminář na téma převodní ceny v roce 2014 a 2015, na které jsme probrali následující novinky, jejich dopady a jejich možná řešení v oblasti převodních cen:
  • Novela zákona o daních z příjmů od roku 2015 – především jde o povinné navýšení základu daně o částku, o kterou byl snížen základ daně dle § 23 odst. 7. Toto se použije v případě neuvedení sjednané ceny do souladu s tržní cenou (cenou dle § 23 odst. 7), což v mnoha případech povede ke dvojímu zdanění.
  • Rozesílání komplexních dotazníků k transakcím uskutečněným se spojenými osobami za rok 2013, jejichž vyplnění je sice formálně dobrovolné, nicméně jejich nevyplnění může mít své důsledky ve formě zvýšené pozornosti správce daně. Dotazník byl v létě zasílán „klientům“ Specializovaného finančního úřadu a aktuálně je zasílán i ostatním vybraným daňovým subjektům.
  • Od příštího roku dotazník nahrazuje povinná příloha k daňovému přiznání (po splnění specifických kritérií), která již bude požadovat informace k transakcím se spojenými osobami v členění dle jednotlivých spojených osob.
  • Nový přístup ke kontrolám správného nastavení převodních cen a požadavkům na jejich prokázání, kde daňová správa využije získané informace prostřednictvím dotazníků a příloh k analýze rizikovosti jednotlivých daňových poplatníků za účelem identifikace poplatníků s potenciálem vyšších daňových doměrků z titulu nesprávné aplikace převodních cen.
  • Aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu k převodním cenám, určující zákonný rámec aplikace a kontroly převodních cen, konkrétně zneužívání převodních cen – fiktivní transakce, nastrčené společnosti a nesprávné aplikace převodních cen – vlastní výše převodních cen a důkazní břemeno.
Pro vaši představu najdete níže formulář dotazníku k transakcím se spojenými osobami rozesílaný daňovou správou. S ohledem na významný dopad nového přístupu daňové správy na daňové poplatníky jsme pro vás připravili opakování této snídaně na téma převodních cen v roce 2014 a 2015 a to v úterý 25. listopadu 2014. Dotazník k vyplnění_FÚ