Nová oznamovací povinnost o příjmech plynoucích do zahraničí již do konce května!

Ačkoli většina změn v daních z příjmů přijatých „daňovým balíčkem 2019“, o jehož přijetí jsme vás informovali, platí zpravidla až od r. 2020, resp. od zdaňovacího období započatého po 1.4.2019, jedna nenápadná změna se může dotknout i vás, máte-li nějaké vztahy se zahraničím, a to již nyní. Od 1.4.2019 totiž platí nová oznamovací povinnost pro výplatu některých příjmů daňovým nerezidentům. Jedná se o nový § 38da zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), který s účinností od 1.4. 2019 nahradil dosavadní § 38d odst. 3 ZDP. Původní oznámení (pozn. podávané na tiskopisu Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou) bylo tímto nenápadným ustanovením podstatně rozšířeno. Finančním úřadům se budou oznamovat nejen příjmy placené do zahraničí, ze kterých byla odvedena srážková daň (zde bez ohledu na limit!), ale i příjmy, které obecně v ČR sice podléhají srážkové dani, ale jsou od ní osvobozeny, nebo zdanění nepodléhají na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění, a které zároveň přesáhnou částku 100 000 Kč. Limit 100 000 Kč je měsíční a vztahuje se k jednomu nerezidentovi a k jednomu druhu příjmu. Typickými druhy příjmů, podléhající jinak srážkové dani, jsou dividendy (podíly na zisku), licence a úrokové příjmy. Většina z těchto příjmů však do 31.3. 2019 oznamována nebyla, neboť byly buďto osvobozeny (např. výplata dividend dceřinou spol. mateřské spol. v EU) nebo nebyly předmětem srážkové daně (např. příjmy z úroků), protože smlouvy o zamezení dvojího zdanění zpravidla dávaly právo zdanit tento příjem pouze státu příjemce tohoto plnění. Nově se však budou hlásit i tyto příjmy, pokud překročí uvedenou hranici, a nejen to! Dle výkladů, které bohužel odpovídají znění tohoto nenápadného ustanovení ZDP, budou předmětem oznamování i některé služby, pokud budou provedeny nebo vykonávány na území ČR, jako např. poradenství, zprostředkování, architektonické služby, právní a jiné služby, ale i činnosti veřejně vystupujících umělců, sportovců apod. To, že nově bude oznamovací povinnost až takto široká, si dle našeho názoru nikdo z hlasujících poslanců ani tvůrců zákona neuvědomil, protože v důvodové zprávě o takto širokém dopadu není ani zmínka. Podle důvodové zprávy bylo důvodem změny získání a následné využití dalších relevantních dat pro povinnou automatickou výměnu informací dle právních předpisů, kterými je Česká republika vázána. Dalším důvodem je poměrně vysoký odliv důchodů z přímých zahraničních investic, který je v mezinárodním srovnání ojedinělý, a tudíž je nutný nástroj pro kontrolu, zda nedochází k nezákonné daňové optimalizaci.

První oznámení do konce května

Oznámení se podává do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém měl plátce daně provést srážku, nebo by ji měl provést, kdyby daný příjem nebyl od daně osvobozen nebo by podléhal zdanění v České republice. Vzhledem k nastavení účinnosti novely, se oznamovací povinnost vztahuje již na příjmy, kde by povinnost srazit nastala po 1. dubnu 2019. První oznámení by tak mělo být podáno za měsíc duben, a to do konce května. Oznámení se musí, až na výjimky, podávat povinně elektronicky na předepsaném formuláři. Ministerstvo financí zatím ale zveřejnilo na svých stránkách příslušný formulář pouze ve formátu pdf.  V této souvislosti Ministerstvo financí minulý týden oznámilo, že nový EPO (elektronický) formulář oznámení bude dostupný až v průběhu června 2019.  Do doby zveřejnění nového EPO formuláře oznámení, vč. jeho formátu a struktury datové zprávy, lze učinit elektronické podání prostřednictvím stávajícího formuláře „Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou“. Povinnost sražení a odvodu daně tímto není dotčena. Na závěr bychom chtěli pro úplnost dodat, že v případě, že plátce daně nepodá dané oznámení ve stanovené lhůtě, jedná se o nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. Existuje sice, jako doposud, možnost požádat v odůvodněných případech finanční úřad o zproštění oznamovací povinnosti až na dobu 5 let, ale velkou úspěšnost takových žádostí nepředpokládáme. Pokud budete mít nějaké dotazy k tomu, co je a není nutné dle této oznamovací povinnosti oznamovat apod. neváhejte se na nás obrátit.