Legislativní proces v daňové oblasti ve spojení s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

Není pochyb o tom, že většina z vás zaregistrovala vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie („Brexit“). V této souvislosti vzniká nesčetně otázek ohledně daňových dopadů. Níže naleznete shrnutí proběhlých legislativních změn v daňové oblasti ve spojení s Brexitem. Dne 14. března 2019 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 74/2019 Sb. o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska („Spojené království“) z Evropské unie („Zákon“) řešící dopady tzv. tvrdého Brexitu, tedy Brexitu bez dohody, který vznikl v době, kdy nebylo zřejmé, jakým způsobem Spojené království z Evropské unie vystoupí. Cílem zákona byla především stanovení postupu při tvrdém Brexitu např. v oblasti: i) pobytu občana Spojeného království na území České republiky, ii) daních z příjmů ve vztahu ke Spojenému království, iii) nabývání státního občanství České republiky občanem Spojeného království, iv) přístupu občana Spojeného království na trh práce a podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti apod.

Níže uvádíme stručný popis vztahu Zákona ke zdanění příjmů

V ustanovení § 12 odst. 1 Zákona je stanovena fikce, že daňový rezident Spojeného království se považuje za daňového rezidenta členského státu Evropské unie za zdaňovací období, ve kterém nabyl Zákon účinnosti. To však neplatí pro daň vybíranou srážkou daně podle zvláštní sazby daně a pro zajištění daně – v tomto případě je na daňového rezidenta Spojeného království nahlíženo jako na rezidenta třetí země již od okamžiku Brexitu. Ustanovení § 12 odst. 2 Zákona dále stanovuje, že pro účely daňové povinnosti poplatníka daní z příjmů, který není daňovým rezidentem Spojeného království, se Spojené království považuje za členský stát Evropské unie do konce zdaňovacího období, ve kterém Zákon pozbyde platnosti. Nutno podotknout, že Zákon dle ustanovení § 30 odst. 2 pozbývá platnosti dnem vstupu dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie, nebo k 31. prosinci 2020 (platí den, který nastane dříve). Jelikož Spojené království uzavřelo dohodu o vystoupení z Evropské unie (DOHODA o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii ze dne 12. listopadu 2019) („Dohoda“), je aktuální znění Zákona momentálně irelevantní. Na základě Dohody Spojené království vystoupilo o půlnoci ze dne 31. ledna na 1. února 2020 z Evropské unie. Základním pilířem Dohody pro řešení daňových dopadů Brexitu je tzv. přechodné období trvající do 31. prosince 2020. Během tohoto období se na Spojené království a ve Spojeném království použije právo Evropské unie. Můžeme tedy konstatovat, že Spojené království bude během přechodného období z pohledu daně z příjmů i daně z přidané hodnoty stále považováno za členský stát Evropské unie, což potvrzuje i Informace k daňovým dopadům vystoupení Velké Británie z EU (BREXIT) vydaná finanční správou dne 31. ledna 2020. Na první pohled by se mohlo zdát, že daňová problematika v souvislosti s přechodným obdobím Brexitu je jednoznačná, ale není tomu tak. Komora daňových poradců České republiky nyní připravuje příspěvek na Koordinační výbor (Některé daňové dopady Brexitu), který by měl objasnit daňové dopady Brexitu např. v oblasti uplatnění darů jako nezdanitelnou část základ daně nebo položku snižující základ daně, osvobození podílu na zisku, osvobození příjmů z převodu podílu v obchodní korporaci aj. O vyjádření Generálního finančního ředitelství k dané problematice vás budeme neprodleně informovat v našem newsletteru. Závěrem bychom rádi uvedli, že Článek 132 Dohody stanovuje, že přechodné období se může prodloužit až o 2 roky, tedy do 31. prosince 2022. Není tedy vyloučeno, že pro daňové účely bude Spojené království považováno za členský stát Evropské unie i po 31. prosinci 2020.