Implementace směrnice EU o automatické výměně informací – „DAC 6“

Směrnice DAC 6 zavádí novou povinnost informovat správce daně o přeshraničních uspořádáních, která splňují určitá kritéria. Tato směrnice bude do české legislativy implementována příští rok, ale bude se vztahovat zpětně i na některá již zahájená přeshraniční uspořádání. Poslanecká sněmovna v současné době projednává novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, díky níž dojde k implementaci směrnice DAC 6 o správní spolupráci v oblasti daní do českého právního řádu (dále jen „Novela“). Novela zavádí pro zprostředkovatele (včetně daňových poradců, právníků, notářů nebo např. auditorů), a v některých případech i pro samotné daňové poplatníky, novou oznamovací povinnost o přeshraničních schématech potenciálně agresivního daňového plánování, která se týkají více než jednoho členského státu EU nebo členského státu EU a třetí země. Takové oznámení musí být podáno do 30 dnů ode dne (který nastane dříve), kdy:
 • Bylo uspořádání zpřístupněno pro zavedení,
 • Bylo uspořádání připraveno k zavedení, nebo
 • Byl učiněn první krok v zavedení daného uspořádání.
Rovněž se budou oznamovat změny tzv. typizovaného uspořádání, a to do 30 dnů od posledního dne kalendářního čtvrtletí, ve kterém ke změně došlo.

Účinnost

Novela nabude účinnosti 1. července 2020. Nicméně se uplatní zpětně i na přeshraniční uspořádání, k jejichž zavedení byl učiněn první krok v období od 25. června 2018. Lhůta pro podání prvního oznámení za období od 25. června 2018 do 30. června 2020 bude do 31. srpna 2020.

Jaká přeshraniční uspořádání podléhají oznamovací povinnosti?

Oznámení podléhají taková přeshraniční uspořádání, která naplňují alespoň jeden charakteristický znak definovaný směrnicí. Některé charakteristické znaky mohou být brány v úvahu pouze pokud splňují tzv. test hlavního přínosu.

Test hlavního přínosu

Test hlavního přínosu je splněn, pokud získání daňové výhody je hlavním nebo jedním z hlavních přínosů, které lze s ohledem na všechny relevantní skutečnosti a okolnosti přiměřeně očekávat, že z uspořádání vyplynou.

Charakteristické znaky

Charakteristické znaky spojené s testem hlavního přínosu:

 • Podmínka důvěrnosti ohledně daňové výhody.
 • Odměna odvozená z daňové výhody.
 • Podstatně standardizovaná dokumentace nebo struktura.
 • Umělý nákup ztrátové společnosti.
 • Změna charakteru příjmu vedoucí k nižšímu zdanění.
 • Tzv. kruhové transakce.
 • Odpočitatelné přeshraniční platby mezi přidruženými podniky, kdy:
  • Příjemce platby je rezidentem ve státě, který neukládá žádnou daň z příjmů právnických osob, nebo ukládá, ale sazba daně je nulová nebo téměř nulová,
  • Příjemce platby využívá výhodu úplného osvobození od daně,
  • Příjemce platby využívá výhody z preferenčního daňového režimu.

Charakteristické znaky, které nevyžadují splnění testu hlavního přínosu:

 • Odpočitatelné přeshraniční platby mezi přidruženými podniky, kdy:
  • Příjemce platby není rezidentem v žádném státě,
  • Příjemce platby je rezidentem ve třetí zemi, která je zařazena na seznamu nespolupracujících států třetích zemí.
 • Odpis aktiva ve více jurisdikcích.
 • Osvobození od dvojího zdanění ve více jurisdikcích.
 • Převod aktiv s významným rozdílem v ocenění protiplnění z pohledu různých jurisdikcí.
 • Uspořádání, které může vést k narušení oznamovacích povinností souvisejících s výměnou informací o finančních účtech.
 • Uspořádání zahrnující netransparentní řetězec z pohledu právního nebo skutečného vlastnictví.
 • Uspořádání využívající jednostranných pravidel bezpečného přístavu v oblasti převodních cen.
 • Uspořádání využívající převodu těžko ocenitelných nehmotných aktiv mezi přidruženými entitami.
 • Vnitroskupinový přeshraniční převod funkcí, rizik či aktiv, pokud je u převodce EBIT v období 3 let po převodu nižší než 50% předpokládaného EBIT, kdyby k převodu nedošlo.

Kdo oznamuje dané uspořádání?

Povinnou osobou je primárně zprostředkovatel, kterým je např. daňový poradce nebo právník. Pokud je však zprostředkovatel vázán profesní mlčenlivostí, je povinnou osobou přímo daňový poplatník (Novela ho označuje jako uživatele).

Obsah oznámení

Oznámení by mělo obsahovat:
 • Identifikační údaje zprostředkovatele a uživatele daného uspořádání a seznam osob, které jsou přidruženou entitou tohoto uživatele,
 • Podrobné údaje o charakteristickém znaku naplňovaném daným uspořádáním,
 • Shrnutí obsahu daného uspořádání,
 • Den, kdy byl nebo má být učiněn první krok v zavedení daného uspořádání,
 • Podrobné informace o ustanoveních právních předpisů nebo mezinárodních smluv, na kterých je dané uspořádání založeno,
 • Hodnotu daného uspořádání,
 • Označení členského státu EU uživatele daného uspořádání a všech dalších členských států EU, které by tímto uspořádáním mohly být dotčeny,
 • Identifikační údaje dalších osob, které by mohly být dotčeny daným uspořádáním, a které jsou spojeny s členským státem EU.

Sankce

Správce daně může uložit zprostředkovateli nebo poplatníkovi za nesplnění oznamovací povinnosti pokutu až do výše 500 000 Kč. Můžeme vás zastupovat před správcem daně nebo vám rovnou všechny daně zpracovávat. Kontaktujte nás a rádi vám poradíme a pomůžeme.