Chystaná novela zákona o DPH – nová úprava pro opravy základu daně a DPH

V souvislosti s chystanou novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jako „ZDPH“) bychom vás rádi seznámili s navrženými změnami, které se týkají oprav základu daně a DPH. Právě v této oblasti by mělo dojít k výrazným změnám, které se dotknou každého plátce, který bude chtít vystavit opravný daňový doklad. První zásadní změnou by měla být nová definice dne, kdy se oprava základu daně považuje za uskutečněné samostatné zdanitelné plnění (dále jako „DUZP“). Ve většině případů se bude jednat o den, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně. Tento den by měl být dle novelizovaného znění rovněž uveden na opravném daňovém dokladu jakožto další povinná náležitost. Dle současného znění ZDPH je oprava základu daně a výše daně samostatným zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém plátce buď opravou základu daně a výše daně zvyšuje daň na výstupu, nebo opravou základu daně a výše daně snižuje daň na výstupu a protistrana, pro kterou se původní plnění uskutečnilo nebo která poskytla úplatu, z níž vznikla povinnost přiznat daň, obdržela opravný daňový doklad. V porovnání se současným zněním, které v praxi přináší mnohá úskalí (například určení správného data v kontrolním hlášení), by se mohlo zdát, že by připravovaná novela mohla nabídnout plátcům určité zjednodušení pravidel. Situace je však komplikovanější, než se na první pohled zdá. Novelizované znění přináší novou povinnost pro plátce, který do 15 dnů od DUZP musí opravný daňový doklad nejen vystavit, ale zároveň musí vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. Na tuto povinnost je dále navázáno určení zdaňovacího období, ve kterém má být oprava základu daně uvedena. Obecně by měla být oprava základu daně uvedena jako samostatné zdanitelné plnění v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se tato oprava považuje za uskutečněnou – viz nová definice DUZP. Pokud je však základ daně snižován a plátce má povinnost vystavit opravný daňový doklad (tj. dobropis), oprava základu daně by měla být uvedena jako samostatné zdanitelné plnění v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém plátce vynaložil úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. Výše uvedená úprava zdaňovacího období, ve kterém má být oprava základu daně vykázána, již neobsahuje podmínku přijetí opravného daňového dokladu příjemcem plnění. Postačí, pokud plátce vynaložil úsilí, aby se opravný daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. Tuto skutečnost však bude muset být plátce schopen v případě dotazování ze strany správce daně prokázat. Zde je namístě zdůraznit, že tato úprava by měla platit pro případy, kdy plátce opravuje základ daně v souladu s § 42 ZDPH, který se týká situací jako je například zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění nebo dodatečné snížení či zvýšení ceny po uskutečnění plnění. V případě, kdy plátce opravuje výši daně v souladu s § 43 ZDPH, tj. z důvodu, že přiznal daň jinak, než stanoví zákon (například z důvodu aplikace chybné sazby DPH nebo chybného režimu DPH), podmínka přijetí opravného daňového dokladu příjemcem plnění zůstává a nová úprava pro tyto případy není relevantní. Neváhejte se na nás obrátit s čímkoli ohledně DPH. Rádi vám pomůžeme.