Před vstupem do likvidace musí společnost nově doložit notáři skutečnost, že proti ní není vedeno trestní stíhání

Dobrovolná likvidace společnosti je jedna z možností ukončení činnosti společnosti. Kompletní proces likvidace obnáší celou řadu povinností, včetně prokázání, že proti právnické osobě nebylo zahájeno trestní stíhání v souladu s ust. § 32 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tuto skutečnost je nově nutno doložit notáři před vstupem společnosti do likvidace  vzhledem k tomu, že čestné prohlášení již není dostačující.

Proces likvidace právnické osoby je upraven v občanském zákoníku v ust. §§ 187 – 209 a v ust. § 37 a násl. zákona o obchodních korporacích. Mezi další předpisy upravující likvidaci patří zejména daňový řád a zákon o archivnictví a spisové službě.

Účelem a cílem likvidace společnosti je ukončení podnikatelských aktivit společnosti, vypořádání všech majetkoprávních vztahů vůči věřitelům, dlužníkům, státní správě a zaměstnancům a výmaz společnosti z obchodního rejstříku, tedy její zánik.

Pro vstup společnosti do likvidace notáři nově vyžadují prokázání skutečnosti, že právnická osoba není účastníkem trestního řízení

Tato povinnost vychází z již zmiňovaného ustanovení zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a z  notářského řádu, který v § 70 a násl. ukládá notáři povinnost uvést v notářském zápise o právním jednání, který bude podkladem pro zápis do  veřejného rejstříku, vyjádření o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu. Notář je tedy povinen zkoumat, zda jsou splněny zákonem stanovené podmínky pro zrušení společnosti a zda může takový notářský zápis sepsat. V této věci se notáři až do nedávné doby spoléhali na čestné prohlášení statutárního orgánu právnické osoby, což však dle současného výkladu notářské komory a poslední dobou publikovaných odborných článků již není možné.

Právnická osoba tedy před vstupem do likvidace podá žádost o vydání potvrzení adresovanou příslušnému soudu, který jí zpravidla do 14 dní zašle vyrozumění o této skutečnosti. Tento dokument slouží jako podklad k notářskému zápisu, ve kterém daná společnost rozhodne o zrušení společnosti a jejím  vstupu do likvidace a zároveň jmenuje likvidátora.

Potřebujete provést procesem likvidace společnosti? Dejte nám vědět a se vším vám pomůžeme.