Právnická osoba jako člen statutárního orgánu

Zákon o obchodních korporacích (ZOK) a Nový občanský zákoník (NOZ), který platí od ledna 2014, přinesl celou řadu novinek týkající se obchodních korporací. Jednou z těchto novinek je také možnost, aby členem statutárního orgánu byla právnická osoba. Ustanovení § 154 NOZ jasně stanoví, že je-li členem voleného orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala. Pokud se tak nestane, právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. S tím souvisí také § 46 odst.3,4 ZOK,  kde je uvedeno, jaké požadavky musí zástupce právnické osoby splňovat. Zmocněná fyzická osoba nemusí být současně členem orgánu příslušné právnické osoby ani jejím zaměstnancem. Pouze musí splňovat požadavky na výkon funkce člena orgánu dané společnosti. Praktickou výhodou tedy je, že právnická osoba, která je členem orgánu, může svého zmocněnce sama měnit, není k tomu potřeba svolávat valnou hromadu. Pro společnosti bude tato možnost přínosem a to také z důvodů snížení nákladů. Zástupce právnické osoby se zapisuje do obchodního rejstříku dle § 25 odst. 1 zákona o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob. Není zcela jasné, zda se má do obchodního rejstříku zapisovat také zástupce právnické osoby (člen jejího statutárního orgánu), nicméně z praxe vyplývá, že rejstřík zápis této osoby vyžaduje. Statutárním orgánem může být také zahraniční právnická osoba, u které není vždy zcela jednoduché její statutární orgán dohledat. Proto je více než účelné tuto osobu do obchodního rejstříku vždy zapisovat. RSM CZ má také k dispozici ready made společnosti, které mají jako statutární orgán právnickou osobu.