Poslední šance schválit účetní závěrku a rozdělit zisk za loňský rok se blíží

Sankce za nesplnění zákonných povinností týkajících se schválení a zveřejnění účetní závěrky se vám mohou prodražit. Vyplatí se proto postupovat v souladu se zákonem. Poslední možný termín splnění těchto povinností je 30.6. Co by se mohlo stát vaší společnosti po tomto datu? Povinnost kapitálových obchodních společností schválit a zveřejnit účetní závěrku se kvapem blíží – platná legislativa ukládá společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti povinnost schválit účetní závěrku do šesti měsíců od konce účetního období. Pokud je účetním obdobím společnosti kalendářní rok, jak bývá obvyklé, termín pro schválení závěrky je 30. červen. Účetní závěrku schvaluje valná hromada. V případě, že má společnost pouze jednoho společníka, tento jediný společník schvaluje účetní závěrku při výkonu působnosti valné hromady. Po schválení účetní závěrky, případně po jejím ověření auditorem (podle toho, která ze skutečností nastane později), začíná běh 30 denní lhůty, ve které musí společnost zajistit zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin obchodního rejstříku. Sankce za nesplnění těchto zákonných povinností mohou být značné. V případě povinnosti zveřejnit účetní závěrku je nejčastější a stále využívanější pořádková pokuta. Může ji udělit rejstříkový soud až do výše 20 000 Kč, a to opakovaně. Mnohem citelnější újmu může ale způsobit uložení pokuty správcem daně, přičemž výše této pokuty může dosáhnout až 3 % hodnoty aktiv společnosti. Extrémní řešení v podobě zrušení společnosti jakožto sankce za nekonání valné hromady by bylo sice věcně neodůvodněné, ale také možné. Nezveřejněním účetní závěrky může být dokonce naplněna skutková podstata hospodářského trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Za tento trestný čin je možné stíhat také právnickou osobu. V případě, že by společnost chtěla rozdělit zisk, musí tak učinit ve stejném termínu. Nejvyšší soud stanovil, že po tomto datu již není možné rozhodovat o výsledku hospodaření na základě schvalované účetní závěrky. Pokud statutární orgán společnosti rozhodne o výplatě dividend na základě pozdějšího rozhodnutí valné hromady, může být odpovědný za škodu tím společnosti způsobenou.