Změny v zákoně o účetnictví v roce 2016 (část druhá)

V druhém díle našeho newsletteru o změnách v zákoně o účetnictví Vám přiblížíme nově zavedenou kategorizaci konsolidovaných skupin, pojem „subjekt veřejného zájmu“ a pojem „zpráva o platbách vládám“.

Kategorizace konsolidovaných skupin

Budou rozlišované následující konsolidační skupiny:
 • Malá konsolidační skupina (nemusí povinně sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, v případě, že není ve skupině subjekt veřejného zájmu)
 • Ostatní konsolidační skupiny (střední a velké skupiny – není je potřeba takto rozlišovat, jelikož obě sestavují povinně konsolidovanou účetní závěrku)
Podle navrhovaného § 1b (6) Malou skupinou účetních jednotek je ta skupina, která sestává z konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných účetních jednotek, a která na konsolidovaném základě nepřekračuje k rozvahovému dni alespoň dvě z uvedených hraničních hodnot
 • Aktiva celkem 100 000 000 Kč
 • Čistý obrat 200 000 000 Kč
 • Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.
Oproti současně ustanoveným hraničním hodnotám tří uvedených kritérií dochází ke snížení hranic pro konsolidované skupiny. Lze předpokládat, že důsledkem této změny bude větší počet konsolidovaných účetních závěrek.

Zavedení pojmu „Subjektu veřejného zájmu“

Nejedná se o zavedení úplně nového pojmu v české legislativě. Dochází jen k přesunu pojmu ze zákona o auditorech do zákona o účetnictví. Definice subjektu veřejného zájmu zařazuje účetní jednotku do zvláštního režimu, ve kterém je na ní kladen větší nárok a stanovuje přísnější kritéria ve vykazování a auditováni. Subjektem veřejného zájmu je účetní jednotka:
 • Se sídlem v ČR, která je uvedena v §19a, odst. 1 [1],
 • Se sídlem v Evropském hospodářském prostoru, jedná-li se o banku; spořitelní či úvěrní družstvo; pojišťovnu; zajišťovnu nebo penzijní společnost,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky nebo zdravotní pojišťovna.

Zavedení povinnosti sestavovat a zveřejňovat zprávu o platbách vládám

Tuto zprávu budou povinny sestavovat:
 • Velké účetní jednotky,
 • Subjekty veřejného zájmu, které působí:
  • V těžebním průmyslu (vykonávající jakoukoliv činnost související s průzkumem, vyhledáváním, objevováním, rozvojem a těžkou ložisek nerostů, ropy, zásob zemního plynu nebo jiných látek),
  • V odvětví těžby dřeva v původních lesích.Ve zprávě budou údaje uváděny v členění podle zemí a podle projektů. Ve zprávě není nutné zohledňovat jakoukoli platbu, ať už byla provedena najednou nebo jako řada souvisejících plateb, pokud její výše nepřesahuje za účetní období částku 100 000 EUR (v přepočtu 2 600 000 Kč), čímž je zdůrazněna zásada významnosti.Zpráva bude prováděna individuálně a bude konsolidována.
[1] §19a, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Čtěte dále

Autoři

Lenka Zdražilová

Head of Transaction Advisory Services
Zobrazit detail