Změny v účetních výkazech

S blížícím se termínem pro přípravu účetní závěrky za rok 2014 bychom vám rádi připomněli změny v účetních výkazech, na které je potřeba při jejich přípravě myslet.

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále „VPU“), je novelizována vyhláškou č. 467/2013 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2014.

Dle přílohy č. 1 k Vyhlášce č. 467/2013 Sb., došlo k následujícím změnám položek rozvahy:

  • Rozvahová položka B. II. 1. Pozemky

Dle § 506 odst. 1 nového občanského zákoníku je součástí pozemku stavba, která je na pozemku umístěna. Dosavadní úprava přistupovala k pozemku a ke stavbě jako k samostatným věcem. Dle nové právní úpravy je potřeba oddělit majetek, který se odepisuje a který není předmětem odepisování. Rozvahová položka B. II. 1 proto neobsahuje části pozemku, které jsou odepisovány a vykazují se jako majetek anebo jeho části v jiných položkách rozvahy.

Při rozdělení pozemku na část odepisovanou a neodepisovanou se vychází dle § 61a vyhlášky z ocenění majetku znalcem nebo z kvalifikovaného odhadu. Součástí ocenění pozemku nejsou náklady spojené s pořízením DHM – pěstitelské celky trvalých porostů a ložiska nevyhrazeného nerostu (dle § 47 odst. 2 novely VPU).

  • Položka B. II.2. Stavby

Nový občanský zákoník v § 1240 a následujících definuje nový pojem právo stavby. Právo stavby se nově vykazuje v rozvahové položce B. II. Stavby. Druhy majetku, které se vykazují v této položce, jsou uvedeny v § 7 odst. 2 novely VPU.

  • Rozvahová položka B. II. 3 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí

Změna názvu souvisí s rekodifikací soukromého práva.  Doplněním slova ‚hmotné‘ se nehmotné věci vylučují z hmotných movitých věcí nebo souboru movitých věcí.

Dle přechodných ustanovení účetní jednotka do dne nabytí účinnosti Vyhlášky č. 467/2013 Sb., vykazuje tento majetek a účtuje o něm až do jeho vyřazení dle dosavadního znění Vyhlášky.

  • Rozvahová položka B. III. 4 Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv

Tato změna sjednocuje terminologii s novým občanským zákoníkem, konkrétně § 2390, který vymezuje pojem zápůjčka.

  • Rozvahová položka A.II.1 Ážio

Zákon o obchodních korporacích v § 15 a § 144 a násl. stanovuje nový pojem vkladové ážio. Vypuštěním pojmu emisní z názvu této pasivní položky umožňuje vykazovat v této položce emisní i vkladové ážio.

  • Položka A. III. 1 Rezervní fond

Zákonem o obchodních korporacích se ruší povinnost tvorby rezervního fondu, proto je z názvu vypuštěno slovo zákonný. Tato položka nově obsahuje fondy vytvářené zejména podle ZOK, stanov, společenské smlouvy, zakladatelské smlouvy, zakladatelské listiny nebo podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

Společnosti podřizující se zákonu o obchodních korporacích se mohou rozhodnout, zda bude vytvořený rezervní fond zachován nebo rozpuštěn. Na valné hromadě, která bude schvalovat účetní závěrku, je tedy možné spojit úpravu společenských smluv nebo stanov s rozhodnutím o zrušení rezervního fondu. Rozpuštěný rezervní fond lze převést do nerozděleného zisku minulých let nebo rozhodnout o jeho výplatě.

  • Položka A. V. 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období a položka A.V.2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku

Položka výsledek hospodaření běžného účetního období je nově nahrazena dvěma výše uvedenými položkami. I tato změna souvisí se zákonem o obchodních korporacích, konkrétně § 40, odst. 2, kde se zavádí možnost výplaty záloh na podíl na zisku.

Další terminologické změny

Dle nového občanského zákoníku se pojmem „Společník” rozumí i člen družstva a účastník sdružení, proto došlo k vypuštění těchto pojmů ze všech položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát, u kterých byly tyto pojmy uvedeny.

Ve všech položkách rozvahy a výkazu zisku a ztráty byl pojem společnost nahrazen pojmem obchodní korporace. Změna opět vychází z důvodu sjednocen terminologie zákona o obchodních korporacích a novelou zákona o účetnictví – rekodifikace.

Ověřování účetní závěrky auditorem

V § 20 odst. 1 zákona o účetnictví je nově doplněna povinnost mít účetní svěřeneckého fondu závěrku ověřenou auditorem. Na svěřenecký fond se vztahují stejné podmínky povinnosti auditu jako na akciovou společnost.

Dále je rozšířena povinnost auditu na nové účetní jednotky dle § 1 odst. 2 písm. I) za podmínek splnění dvou ze tří kritérií. Jedná se o účetní jednotky, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní předpis nebo které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu.

Změna v § 4 odst. 8 Vyhlášky umožňuje vydat prováděcí předpis pro rozsah a způsob vyhotovení výroční zprávy.  Dle zákona o obchodních korporacích se zpráva o vztazích se připojí k výroční zprávě podle právních předpisů upravujících účetnictví.

Neváhejte nás kontaktovat, budete-li potřebovat pomoci.

RSM CZ je partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

Autoři

Lenka Zdražilová

Head of Transaction Advisory Services
Zobrazit detail