Výplata zálohy na podíl na zisku a jiné možnosti pro výplatu dividend

S nabytím účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) dochází od 1. 1. 2014 i ke změně pravidel a možností v oblasti vyplácení dividend. Za jednu z nejzajímavějších novinek vyplácení dividend by se pro společníky dala považovat možnost vyplacení zálohy na podíl na zisku. Stávající zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, toto výslovně zakazoval. Dalšími možnostmi jsou vyplacení dividendy i jiným osobám než podílníkům či akcionářům a také možnost vyplacení zisku i v nepeněžité formě. O rozdělení zisku vykázaném společností rozhoduje valná hromada, samotnou výplatu pak následně schvaluje statutární orgán společnosti. Statutární orgán musí ale při výplatě podílu na zisku sledovat, aby tato výplata nebyla v rozporu se zákonnými pravidly při vyplácení. O výplatě zálohy na podíl na zisku lze rozhodnut pouze na základě mezitímní účetní závěrky, ze které bude vyplývat, že obchodní korporace má dostatek peněžních prostředků na rozdělení zisku. Základním omezením při výplatě zálohy na podílu na zisku je takzvaný test insolvence, podle kterého společnost nesmí vyplatit podíl na zisku v případě, že by při tom přivodila úpadek společnosti podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Výše vyplacené zálohy nemůže být vyšší než součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku minulých let a ostatních fondů ze zisku. Zjištěná částka pak musí být ještě ponížena o nerozdělené ztráty minulých let a povinně vytvořený rezervní fond.

A jak se o výplatě zálohy na podíl na zisku bude účtovat?

Přestože se jedná o zálohu, kterou je potřeba, jako každou jinou vyúčtovat, nebude se v tomto případě účtovat přes účtovou třídu 3. K okamžiku rozhodnutí příslušného orgánu společnosti o vyplacení zálohy a stanovení její výše bude účetní jednotka účtovat prostřednictvím závazkového účtu a příslušného účtu účtové skupiny 43 – Výsledek hospodaření. Při účtování této operace je vhodné si v účtové skupině 43 – Výsledek hospodaření vytvořit nový syntetický účet, který bude k rozvahovému dni vykazovat zůstatek. Postup účtování této záležitosti byl také doplněn v ČÚS č. 002 a 018. Rozhodnutí o vyplacení zálohy na podílu na zisku se vykazuje na řádku v nové rozvahové položce „A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/“ (jelikož účet z účtové skupiny 43 bude mít aktivní zůstatek, musí se ve finančních výkazech v pasivech vykazovat s minusem). Položka výsledek hospodaření běžného účetního období bude poté označována A.V.1. Další skutečností, kterou je potřeba si při výplatě zálohy na podíl na zisku uvědomit je, že je potřeba účtovat ve vazbě na §38d zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně), to znamená vyplatit společníkovi částku v čisté výši a odvést srážkovou daň na příslušný Finanční úřad.