Přišel čas zúčtování!

Jste nájemníky? Potom zřejmě v nejbližších týdnech očekáváte přijetí, či jste již přijali, vyúčtování za služby spojené s nájmem. Uklidnil Vás fakt, že máte velký přeplatek? Či jste se zhrozili nad výší doplatku?

Nájemníky můžeme rozdělit do dvou kategorií:

  • ti, kteří jsou v prostorách, které jsou situovány v domě s byty (např. prodejny v bytovém domě) nebo
  • nájemníci v kancelářských budovách.
Patříte-li do první skupiny nájemníků, vztahuje se na Vaše vyúčtování kromě nájemní smlouvy také zákon č. 67/2013 Sb., který bude poprvé použit až pro vyúčtování služeb za rok 2014. Podle tohoto zákona bude muset být vyúčtování předloženo pronajímatelem do čtyř měsíců od skončení období. Tento zákon mimo jiné uvádí, že zálohy na poskytované služby mohou být pronajímatelem vybírány, avšak v přiměřené výši (např. dle údajů za předchozí rok), nemělo by tedy za běžných podmínek docházet k velkým odchylkám mezi zaplacenými zálohami a skutečnými náklady (samozřejmě, nebereme-li v úvahu neočekávané nutné opravy apod.). Jste-li nájemníkem v kancelářské budově, Vaše vyúčtování se řídí zejména nájemní smlouvou. Smlouvy bývají obvykle uzavírány na dlouhou dobu a často bývají měněny dodatky. Výjimkou také není změna společnosti, která má sestavení vyúčtování (a většinou i správu nemovitosti) na starosti. Může se tak stát, že ve změti smluv může dojít k vyfakturování částek, které dle nájemní smlouvy ve znění všech dodatků fakturovány být nemají. Z tohoto důvodu bychom čtenáře rádi upozornili na to, že je dobré vyúčtování kontrolovat. A tím není myšlena pouze obligátní kontrola náležitostí daňového dokladu (faktury). Pouze pasivní akceptování údajů na faktuře by mohlo znamenat finanční újmu. Nájemníci mohou po pronajímatelích vyžadovat doložení částek ve vyúčtování a také způsob rozdělení společných nákladů. Tento postup doporučujeme z několika důvodů:
  1. nájemník se ujistí, že částky na faktuře jsou doložitelné a v souladu se smlouvou;
  2. nájemník jasně demonstruje, že mu není jedno, jaké služby a v jakém rozsahu jsou ve využívaných prostorách poskytovány a že si jejich vyúčtování hlídá;
  3. případné nalezení chyb může vést ke změně vyúčtování v nájemcův prospěch (snížení fakturované částky).
Chyby nalezené ve vyúčtování je potřeba nahlásit správci objektu (např., že fakturace není v souladu se smlouvou a jejími dodatky). Pokud je identifikována nějaká chyba, je vhodné si zkontrolovat, zda se nevyskytla také v předchozích letech. Lhůta pro promlčení je v tomto případě tříletá (důležité je datum doručení faktury nájemníkovi). Pokud na svém vyúčtování naleznete vysoký nedoplatek, může to být způsobeno buď razantním zvýšením některých nákladů (potom je dobré vyžádat si podklady k vyúčtování), chybou (např. chybným rozpočítáním společných nákladů mezi nájemníky), nebo zálohami, které byly nastaveny příliš nízké. Jestliže se však ve Vašem vyúčtování objevuje značný přeplatek, ani to není důvod k radosti. Znamená to totiž, že jste v průběhu roku poskytovali pronajímateli bezúročnou půjčku. Tyto peníze jste však Vy sami nemohli efektivněji využívat a zpátky se k nim (v lepším případě) dostanete až po vyúčtování. Nájemné a služby s ním související bývají významnou položkou v nákladech, proto považujeme za správné tyto náklady hlídat. Cílem není narušit harmonický dodavatelsko-odběratelský vztah, ale apelovat na jeho korektnost a projevovat aktivní přístup. V případě konkrétních dotazů ke kontrolám vyúčtování jsme připraveni Vám asistovat.