Nový zákon o účetnictví

Vláda na svém říjnovém jednání schválila návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví. Nový zákon o účetnictví bude reflektovat aktuální potřeby uživatelů a zpracovatelů účetnictví v oblasti informačních a komunikačních technologií a v neposlední řadě přiblíží českou účetní legislativu o kousek blíže k mezinárodním účetním standardům díky zakotvení účetních zásad a pojmů přímo v novém zákoně o účetnictví (tzv. koncepční rámec).

Aktuální právní úprava umožňuje použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky:

 • Povinně pro vyjmenované účetní jednotky v § 19a zákona o účetnictví – emitenti investičních cenných papírů
 • Dobrovolně – pokud lze předpokládat, že se bude muset účetní jednotka podrobit sestavení konsolidované účetní závěrky za použití mezinárodních účetních standardů.

Nový zákon o účetnictví plánuje rozšířit použití mezinárodních účetních standardů o další účetní jednotky – povinně pro:

 • Obchodní společnosti, jejichž investiční cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu EU;
 • Banky;
 • Družstevní záložny;
 • Penzijní společnosti;
 • Transformované fondy;
 • Účastnické fondy;
 • Investiční fondy;
 • Investiční společnosti; a
 • Nebankovní obchodníci s cennými papíry.

Dobrovolně mohou mezinárodní účetní standardy používat i účetní jednotky, jejichž cenné papíry přestaly být obchodovány na evropském regulovaném trhu. Pro takové jednotky platí aktuálně povinnost opustit použití mezinárodních standardů.

Ovšem zde vyvstává komplikace v podobě výpočtu daně z příjmů. Aktuální legislativa požaduje pro výpočet daně z příjmů, aby byl výsledek hospodaření zjištěný dle českých účetních předpisů, nikoliv dle mezinárodních. Z tohoto důvodu jsou účetní jednotky nuceny upravit výsledek hospodaření pro účely výpočtu daně z příjmů, což jim způsobuje další administrativní zátěž.

Velkým průlomem je i návrh účtování v tzv. funkční měně – nový návrh zákona pracuje s pojmem „Měna účetní závěrky“. Prozatím platí, že musí být účetnictví vedeno pouze v českých korunách. Použití konceptu tzv. funkční měny umožní účetním jednotkám použít např. jako funkční měnu euro, protože většina transakcí se uskutečňuje v eurech, čímž dojde i k minimalizaci kurzových rozdílů. Avšak, aby došlo k této změně, je nutná i aktualizace daňových zákonů.

Účetní zásady a pojmy jsou v současných účetních předpisech uvedeny na různých místech (zákon, prováděcí vyhlášky), což je značně nepřehledné. Některé pojmy nejsou naopak vysvětleny v žádném zákoně či prováděcí vyhlášce.

Proto nový zákon o účetnictví přichází s tzv. koncepčním rámcem, který je již využíván u mezinárodních účetních standardů. Proto bude koncepční rámec sladěn právě s mezinárodním koncepčním rámcem, aby nedocházelo ke kolizi k s požadavky práva EU. Nový koncepční rámec by měl obsahovat cíle účetnictví, definice základních pojmů a jednotlivých prvků účetní závěrky a vymezení základních předpokladů a zásad.

Mezi další inovace a novinky ve zveřejněném návrhu patří:

 • Systém 2 účetních systémů – podvojné účetnictví a hotovostní účetnictví (dříve označováno jako jednoduché účetnictví).
 • Dobrovolnost vedení podvojného účetnictví pro fyzické osoby – prozatím platí povinnost, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku.
 • Zjednodušení pro mikro a malé účetní jednotky – nový zákon nepřepokládá změnu v zavedených postupech účtování, avšak v návrhu se píše o „menších požadavcích na poskytování informací v příloze v účetní závěrce u některých účetních jednotek“.
 • Konsolidované účetní závěrky – současně upravuje konsolidovanou účetní závěrku zákon o účetnictví a tři samostatné vyhlášky. Zakotvením do nového zákona o účetnictví dojde k zpřehlednění, na nový zákon o účetnictví by měl navazovat prováděcí předpis, který bude společný pro všechny účetní jednotky.
 • Okamžik ocenění – aktuální právní úprava rozeznává 2 okamžiky oceňování: 1. k okamžiku uskutečnění účetního případu nebo 2. k rozvahovému dni, případně k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. Nový koncept opět vychází z IFRS – 1. prvotní ocenění – k okamžiku uskutečnění účetního případu, 2. následné ocenění – kdykoliv potřebuje účetní jednotka ocenit aktivum či dluh.
 • Standardizace elektronické podoby účetních závěrek.
 • Zmocňovací ustanovení – Ministerstvo financí návrhem dostalo zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů, které budou upravovat oblast: účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, hotovostního účetnictví, inventarizace, účetních záznamů a vydání Českých účetních standardů (ČÚS).
 • Účinnost zákona bude odložena o 12–24 měsíců, aby měly účetní jednotky možnost se s novým zákonem seznámit a přizpůsobit se jeho požadavkům.

Návrh věcného záměru zákona o účetnictví předpokládá zrušení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a prováděcích právních předpisů k zákonu o účetnictví. Prováděcí předpisy k novému zákonu o účetnictví budou předmětem dalších odborných diskuzí.

Pokud budete mít k výše uvedeným tématům jakékoliv otázky nebo budete potřebovat naši pomoc, neváhejte se na nás obrátit.

Přijměte naše pozvání na webinář Daňové a účetní novinky pro rok 2021. Více informací a registraci najdete ZDE.

 

 

Autoři

Lenka Černohubá

Head of Accounting
Zobrazit detail