Novela zákona o účetnictví na Slovensku od 1.1. 2020

Dňa 15.10.2019 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, pričom najväčšie zmeny sa týkajú overenie účtovnej závierky auditorom.
 • Do konca roku 2019 je overenie účtovnej závierky audítorom povinné pre družstvá a pre akciovú spoločnosť, jednoduchú spoločnosť na akcie a pre spoločnosť s ručením obmedzeným, ak spĺňajú veľkostné kritériá. Od 1.1.2020 majú povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku aj verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ak splnia veľkostné kritériá. Prvýkrát budú mať povinnosť overiť účtovnú závierku za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020.
 • Do konca roka 2019 má povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku družstvo, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie a spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia splnila aspoň dve z nasledujúcich podmienok:
  • Celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur,
  • Ćistý obrat presiahol 2 000 000 eur,
  • Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30.

V účtovnom období začínajúcom najskôr 1.1.2020 bude mať povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom všetky hore spomenuté spoločnosti vrátane komanditnej a verejnej obchodnej spoločnosti, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie splnili aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

  • Celková suma majetku presiahla 2 000 000 eur,
  • Čistý obrat presiahol 4 000 000 eur,
  • Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30.

Splnenie veľkostných kritérií v znení účinnom do 31.12.2019 sa posúdi za účtovné obdobie končiace najneskôr k 31.12.2019.

 • Účtovné jednotky zostavujúce účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) majú povinnosť zostaviť výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky. Novelou zákona o účtovníctve platnou od 1.1.2020 musí audítor overiť, či účtovná jednotka má údaje vo výkaze vybraných údajov z účtovnej závierky v súlade s účtovnou závierkou zostavenou podľa IFRS.
 • Zmení sa okruh osôb, ktoré musia vo výročnej správe uvádzať opis politiky rozmanitosti. V súlade s § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve musí účtovná jednotka spĺňajúca aspoň 2 z veľkostných kritérií (celková suma majetku viac ako 20 000 000 eur, čistý obrat viac ako 40 000 000 eur, priemerný prepočítaný počet zamestnancov viac ako 250), ktorá emitovala cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu uvádzať vo výročnej správe opis politiky rozmanitosti.

Prvýkrát pri výročnej správe za účtovné obdobie končiace najneskôr k 31.12.2019 musí uvádzať opis politiky rozmanitosti účtovná jednotka, ktorá:

  • Emitovala akcie– znižuje sa okruh účtovných jednotiek (pri výročných správach za rok 2018 a skorších platila povinnosť uvádzania opisu politiky rozmanitosti aj na účtovné jednotky, ktoré emitovali iné cenné papiere, nielen akcie), a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu,
  • Emitovala akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme ktoréhokoľvek členského štátu- rozširuje sa okruh účtovných jednotiek aj o tieto účtovné jednotky.
 • Už vo výročnej správe za rok 2019 budú musieť subjekty verejného záujmu(s výnimkou Národnej banky Slovenska) s priemerným prepočítaným počtom zamestnancov nad 500 uvádzať okrem opisu a výsledkov používania politiky uplatňovanej v oblasti spoločenskej zodpovednosti aj uplatňované postupy náležitej starostlivosti.
Potrebujete s účtovníctvom, daňami alebo mzdami poradiť alebo pomôcť? Neváhajte sa na nás obrátiť a všetko za vás vyriešime.
Autoři

Lenka Černohubá

Head of Accounting
Zobrazit detail