Dlouhodobá správa rodinných investic vyžaduje jasně definovaná pravidla a pravidelnou kontrolu

Nalézt správný okamžik pro nákup, respektive prodej cenného papíru je snem každého investora. Někdy se to podaří, ovšem takové štěstí není dlouhodobě udržitelné a nemají ho ani ti nejvýznamnější investoři. Jediným řešením je být neustále přítomný na trhu a mít investice rozložené způsobem odpovídajícím vašim investičním záměrům a schopnosti snášet podstupované riziko. Podle některých studií se při dlouhodobém investování faktor alokace investice (tedy parametr „kam jsem investoval“) podílí na konečném úspěchu zvíce než 80%, zatímco správný vstup či výstup zinvestice (tedy „kdy jsem investoval“) má vliv jen něco přes 10%.

Rodinné investice jsou neoddělitelnou součástí rodinného majetku. Z dlouhodobé zkušenosti se ukazuje, že navzdory tomu, že rodiny tuto část majetku považují za významnou, jen málokdy jí věnují adekvátní pozornost. To je zapříčiněné samotnou podstatou investování na kapitálových trzích, která je rodinám často vzdálená. Kvůli tomu neumějí svému bankéři správně zadat svůj požadavek, který se tak často omezí jen na poptávku na vypracování nabídky na majetek vdaném objemu. Bankéř následně připraví návrh sohledem na možnosti své banky, který prezentuje klientovi. Často je rozhodujícím prvkem nabízený očekávaný výnos a poplatková politika dané banky.

Cílem rodiny však bývá svůj majetek diverzifikovat. Spodobnou poptávkou osloví více bank a rozhodnou se pro tři až čtyři znich, kterým své finance svěří. Takto vznikne několik portfolií, která kromě jména majitele nespojuje vůbec nic. Vtakovém případě nelze hovořit o zásadní diverzifikaci. Nabídky bank, vytvořené ve stejném období a za podobných podmínek budou plus-mínus stejné. Pokud bude vdané době vhodným nástrojem nějaký konkrétní cenný papír nebo sektor, můžeme si být jistí, že bude součástí každého znavržených portfolií. Když po nějaké době tento cenný papír postihne pokles, postihne také všechna portfolia. Tolik tedy kpředstavě o diverzifikaci. Bohužel, jen málokdo si uvědomuje, že diverzifikace se nedosáhne vyšším počtem správců, ale vhodným složením a kombinací jednotlivých portfolií.

Ztohoto důvodu je třeba před oslovením konkrétních bank definovat strategickou rodinnou alokaci aktiv a bankám už zadat specifické zadání pro konkrétní část majetku, kterou jim chceme svěřit. Následně nabídky podle tohoto zadání také vyhodnocovat. Takto dosáhnete vdlouhodobé perspektivě skutečně diverzifikovaného portfolia se širokým dosahem. Nadále je třeba podle stejného klíče vyhodnocovat jednotlivé výsledky bank a správců. Vpřípadě výrazného překročení limitu některého zaktiv portfolia přesunout.

Mimo tradičních typů aktiv, jako jsou akcie a dluhopisy, se dnes do popředí zájmu dostávají i moderní aktiva jako je venture capital či private equity. Investice do nich však vyžaduje ještě podrobnější analýzu jednotlivých správců, případně i samotných projektů. A i vtomto případě se podcenění či neznalost může velmi nepříjemně odrazit vkonečném výsledku.

Tradiční úlohou Family Office je pomoci rodinám salokací aktiv a skomunikací sbankami. Správná komunikace mezi rodinou a bankami, respektive správci, výrazně napomáhá vhodnému zadání úkolů ze strany rodiny i jejich správnému pochopení bankou. Tradičně se jedná o tu část majetku, která by měla být řízena obzvlášť konzervativně a obezřetně, jejímu řízení je proto třeba věnovat adekvátní pozornost.