Vztahy mezi (nejen) spřízněnými osobami a odpovědnost statutárních orgánů. Nezapomínejte na fairness opinion

Nová úprava korporátního práva posiluje odpovědnost statutárních orgánů společnosti tak, aby vykonávali svou funkci s péčí řádného hospodáře. V případě porušení této péče hrozí statutárním orgánům celá řada postihů. Statutární orgány musí pří výkonu své funkce zachovávat povinnost loajality vůči zájmům obchodní korporace a vykonávat funkci v dobré víře, informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace. Tyto povinnosti se týkají i vztahů v rámci podnikatelských seskupení (koncerny, spřízněné osoby).

Členové statutárních orgánů jsou povinni jednat informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace

Fakticky tak členové statutárních orgánů jsou odpovědni za svou činnost, ne za její výsledek. V této souvislosti je potřebné podotknout význam informovanosti statutárních orgánů při jejich jednání. Statutární orgán by pro své rozhodnutí měl mít dostatek relevantních informací. Je pochopitelné, že statutární orgán není odborníkem ve všech oblastech činnosti společnosti, nicméně je povinen si potřebné informace zajistit. V této souvislosti budou nabývat na významu odborné posudky, tzv. fairness opinions. Bude-li např. statutární orgán rozhodovat o hodnotově významné investici, která finančně zatíží společnost na několik let, musí si zajistit dostatek relevantních informací pro své rozhodnutí (např. odborné posudky zabývající se tím, zda je investice rentabilní). Následně, pokud např. investice v budoucnu z důvodu nepříznivého neočekávatelného ekonomického vývoje nebude rentabilní, mohou hrát tyto odborné posudky v obhajobě statutárního orgánů, že jednal s péčí řádného hospodáře, klíčovou roli. Podstatné tedy bude to, zda statutární orgán dodržel předepsaný postup. Obdobná pravidla platí i v rámci koncernů, resp. mezi spřízněnými osobami. Mezi spřízněnými osobami často dochází k převodům majetku (ve stávající právní úpravě regulováno § 196a obchodního zákoníku) či k dalším plněním. Takovéto transakce musí i nadále probíhat za obvyklých podmínek a je na odpovědnosti statutárního orgánů, aby toto bylo zabezpečeno. Významnou podporu budou v této souvislosti poskytovat znalecké/odborné posudky a analýzy. Pokud by v rámci koncernu došlo z důvodu uplatnění vlivu řídící osoby k transakci, která způsobí ovlivněné osobě újmu, existuje zde povinnost způsobenou újmu nahradit.

Pozor na postihy

Postihy statutárních orgánů jsou poměrně široké – od povinnosti uhradit vzniklou újmu, přes vydání prospěchu, který statutární orgán z titulu své funkce získal v případě, že dojde k úpadku společnosti až po zákaz výkonu funkce statutárního orgánu. Znalecký ústav RSM CZ se zabývá vyhotovováním znaleckých a odborných posudků, ekonomických analýz a stanovisek. Odborné posudky, tzv. fairness opinion, jsou nejčastěji využívány v případě M&A transakcí, transakcí mezi spřízněnými osobami nebo při financování. V případě dotazů nás kontaktujte, rádi Vám poradíme.