Vlastníkům fotovoltaik svítá naděje – dojde k navrácení solárního odvodu?

V závěru roku 2013 vydal rozšířený senát Nejvyššího správního soudu (NSS) usnesení (1 Afs 76/2013 – 60), které přineslo naději řadě provozovatelů/vlastníků solárních elektráren. Stát by podle tohoto rozhodnutí měl provozovatelům/vlastníkům solárních elektráren, na které má tzv. solární odvod likvidační dopad, tuto daň prominout. NSS došel k závěru, že jediným prostředkem, jak řešit „rdousící efekt“ účinků solárního odvodu, je za stávající právní úpravy institut prominutí daně. Podle NSS, má solární odvod nárazový charakter, který teoreticky může mít likvidační účinky projevující se neschopností výrobců dostát svým jinak průběžně plněným závazkům, které byly nastaveny ještě před účinností zákona.  Proto lze podle NSS zároveň vyžadovat po zákonodárci zajištění mechanismu, jenž umožní individuální přístup k výrobcům. Vzhledem k tomu, že institut solárního odvodu jako takový není dle předchozího rozhodnutí Ústavního soudu (US) protiústavní, je prozatím na každém konkrétním vlastníkovi/provozovateli, aby dokázal, že na ekonomiku jeho provozovny má solární odvod (případně i další změny) rdousící efekt. Pokud se rdousící efekt prokáže, pak se může provozovatel fotovoltaické elektrárny domáhat prominutí a tedy vrácení daně. Solární odvod v minulosti přezkoumával US, který nálezem ze dne 15. 5. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 17/11 shledal, že zavedení solárního odvodu v obecné rovině není protiústavní. Zároveň ale uvedl, že důležitým kritériem přitom je, zda po zavedení solárního odvodu zůstane zachována podpora, která zajistí výrobci elektřiny zákonem zakotvenou garanci výše výnosů za jednotku elektřiny při podpoře výkupními cenami po dobu 15 let, a současně zůstane garantována doba návratnosti investice 15 let od uvedení zařízení do provozu. US nicméně připustil a doporučil zohlednit, že v individuálních případech je možné, že zavedení solárního odvodu mohlo zničit majetkovou podstatu investice, tedy solární odvod měl rdousící efekt. Zavedení 26% (28%) solárního odvodu pro zařízení uvedená do provozu v letech 2009 a 2010 bylo schváleno novelou zákona s účinností od roku 2011. Solární odvod se měl uplatňovat po 3 roky – na elektřinu vyrobenou ze slunečního záření v letech 2011 – 2013. V loňském roce však zákonodárci prodloužili platnost solárního odvodu pro výrobny uvedené do provozu v průběhu roku 2010 na celou dobu čerpání podpory, přičemž sazbu stanovili na 10% (11%) z výnosů. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z konce minulého roku je pro celou řadu solárních investorů velmi důležité a vzbuzuje určitou naději. Podle našich zkušeností, je velmi důležité věrohodně prokázat, že došlo k porušení státních garancí. Znalecký ústav RSM CZ disponuje znaleckým oprávněním v oboru ekonomika a může tak ověřit ekonomiku fungování fotovoltaické elektrárny nezávislým názorem. Pokud se prokáže splnění potřebných kritérií, jsme připraveni vypracovat znalecký posudek, jakožto silný důkazní prostředek pro správní/soudní řízení.