Reálná hodnota – detailní úprava startuje v roce 2013

Rok 2013 je významný z pohledu oceňování aktiv a závazku v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS), přičemž lze očekávat i dopady na další oblasti oceňování.

Co se v dané oblasti děje

Účetní standardy IFRS jsou významné pro podniky, jejichž cenné papíry (akcie, dluhopisy) jsou přijaty k obchodování na veřejných trzích situovaných v Evropské Unii, ale též jsou platné i pro další trhy. IFRS pravidla jsou podstatná i pro neobchodované podniky, a to zejména v případě, kdy jsou součástí velkých nadnárodních skupin. Evropská Unie na sklonku roku 2012 adoptovala standard IFRS 13 – „Fair Value Measurement“, který s účinností od roku 2013 upravuje aplikaci standardu tzv. reálné hodnoty právě ve standardech IFRS. Podrobnější úpravou standardu reálné hodnoty byla zaplněna významná mezera pro aplikaci daného standardu hodnoty např. při rozsáhlých vlastnických transakcí spojených s prodeji podniku.

Co znamená reálná hodnota

Reálná hodnota je jednoduše řečeno pohled na hodnotu aktiva. Standardní účetní pojetí sleduje hodnotu aktiv / závazků z pohledu jejich vybudování a následného opotřebení (snížení) hodnoty. Reálná hodnota zjišťuje hodnotu z pohledu prodeje daného aktiva / závazku jinému subjektu. Protože řada aktiv se samostatně neprodává, je potřebné mít pravidla pro stanovování reálné hodnoty.

Co pokrývá standard reálné hodnoty

Standard reálné hodnoty musí pokrýt veškerá myslitelná aktiva / závazky. Tedy ať jde např. o ocenění plně pronajaté nemovitosti, tak o čerstvě vyvinutý software, jehož potenciál nemusí být dosud plně znám. Již z tohoto srovnání plyne, že šíře aplikace reálné hodnoty je rozsáhlá.

Kdy se musím standardem reálné hodnoty zabývat

Standard reálné hodnoty je obsažen v řadě konkrétních standardů IFRS. Proto je dobré se při sestavování účetních výkazů / závěrky dle pravidel IFRS vždy zabývat tím, zda pro skupinu aktiv / závazků není standard reálné hodnoty jedním z kritérií, jež je potřeba vyhodnotit. Zcela nezbytná je aplikace reálné hodnoty v případě koupě podniků, a to i v případě pořízení kontrolního akciového podílu. Zde je vyžadováno úplné přecenění aktiv a závazků koupeného podniku standardem reálné hodnoty včetně identifikace nových, často exotických, aktiv a závazků.

Jaké jsou hlavní změny ve standardu reálné hodnoty

Standard IFRS 13 přináší zejména podrobnější úpravu již dříve aplikovaných postupů. Je např. přesně specifikováno následující:
  • Reálná hodnota je zjišťována z pohledu možností prodeje dostupných současnému držiteli aktiva, a to s ohledem na trhy (i ve velmi širokém pojetí), na kterých se pohybuje
  • Reálná hodnota může být zjišťována jak z pohledu hodnoty samotného aktiva, tak při předpokladu užití oceňovaného aktiva s jinými aktivy, která jsou dostupná dalším tržním účastníkům. Z pohledu ocenění spatřujeme velký význam tohoto pravidla při oceňování nehmotných aktiv
  • Standard IFRS 13 popisuje hierarchii vstupů nutných pro zjištění hodnoty daného aktiva. Prioritně je nezbytné použít tržní údaje přímo z trhu s daným aktivem (nejlépe burzovního), následně údaje známé např. pro podobná aktiva a až naposledy vstupy, které nelze zjistit přímo z trhů a jež jsou v souladu s definicí standardu reálné hodnoty.
Standard je, jak je v případě IFRS obvyklé, poměrně obsáhlý, výše uvedený výčet je pouze základní.

V čem mi může RSM CZ pomoci

Naše společnost se zabývá zejména oceňováním aktiv a závazků při transakcích s celým podnikem (ať už ve formě prodeje aktiv či koupě majetkových podílů). V případě IFRS je aplikace standardu reálné hodnoty pro tuto oblast klíčová. Velmi rádi s vámi prodiskutujeme vaše dotazy nejen ohledně těchto transakcí. Pro více informací nás kontaktujte.