Požadavky bank na expertní posouzení v souvislosti s finanční asistencí při financování

V souvislosti se zvýšenou transakční aktivitou na trhu a akvizičním financováním se v poslední době stále častěji setkáváme s požadavky financujících bank na posouzení spravedlivých podmínek poskytované finanční asistence ve smyslu ustanovení § 200 odst. 1 písm. a), resp. § 311 písm. a), zákona o obchodních korporacích.

V případech akvizičního financování velmi často dochází k situacím, kdy mateřská společnost (kupující) využívá pro financování akvizice jiné společnosti úvěr, přičemž věřitel (většinou banka) požaduje záruky v podobě ručení/zajištění jak od mateřské společnosti (kupujícího), tak i od kupované společnosti (cílové). Tato finanční asistence poskytnutá ze strany cílové (kupované) společnosti musí být v souladu s již uvedenými ustanoveními poskytnuta za spravedlivých podmínek.

V této souvislosti vyžadují banky po klientech expertní zprávu pro účely poskytnutí financování, která potvrdí, že finanční asistence je poskytována za spravedlivých podmínek.

Jak se posuzují podmínky poskytované finanční asistence

Pro posouzení spravedlivých podmínek finanční asistence je zapotřebí stanovit hodnotu ekonomického závazku plynoucího z poskytnutého zajištění, který by měl být uhrazen společností čerpající prospěch z daného zajištění.

Výše příslušného ekonomického závazku zpravidla zohledňuje následující parametry:

  1. Parametry smlouvy, na jejímž základě jsou poskytnuty finanční zdroje, za něž je poskytováno zajištění.
  2. Objem finančních zdrojů, za něž je poskytováno zajištění.
  3. Riziko defaultu akcionářů/společníků využívajících zajištěný úvěr pro akvizici podílů v cílové společnosti (je posuzováno znaleckým ústavem).
  4. Hodnota aktiv, jež jsou poskytnuta jako garance.

Hodnota ekonomického závazku plynoucího z poskytnutého zajištění může být stanovena ve formě algoritmu (vzorce), jenž umožní každoročně zjistit absolutní výši hodnoty závazku. Zpravidla je hodnota ekonomického závazku určena ve formě procenta krát hodnota poskytnuté jistoty.

Každý případ má svá specifika, která musí být při posuzování podmínek finanční asistence zohledněna.

Je třeba uvést, že finanční asistence by měla splňovat spravedlivé podmínky i v případě, kdy poskytovatel a příjemce finanční asistence vstoupili do procesu fúze, a to do doby, než předmětná finanční asistence v důsledku nabytí právní účinnosti fúze zanikne. Je tedy nezbytné pokrýt a posoudit období až do té doby, než nastanou právní účinky fúze.

S ohledem na zákonné požadavky posouzení spravedlivých podmínek poskytované finanční asistence bankám většinou postačuje znalecké expertní posouzení a není třeba vyhotovovat přímo znalecký posudek.

Znalecký ústav RSM CZ vyhotovil již řadu expertiz /posudků, které se zabývaly stanovením podmínek finanční asistence, které jsou dle našeho názoru spravedlivé a jejichž nastavením společnost splní požadavek financujících bank.

Pro více informací nás kontaktujte, rádi Vám poradíme.