Novinky u jmenování znalce – nově podávejte návrhy na jmenování znalce u obecných soudů

V poslední době jsme zaznamenali u našich klientů opakovaně případy, kdy soud nevyhověl žádosti navrhovatele o jmenování znalce, a to z důvodu podání návrhu na jmenování znalce na soud, který není věcně příslušný. Od 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost zákon o zvláštních řízeních soudních, který s sebou přinesl zásadní změny v této oblasti, a řada subjektů je nezaznamenala. Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, vyžaduje ve většině případů, kdy je požadováno vyhotovení znaleckého posudku, aby se jednalo o znalecký posudek vyhotovený soudem jmenovaným znalcem (§ 28 tohoto zákona). Pro tyto účely je třeba, aby společnost (případně prostřednictvím zplnomocněného právního zástupce) jakožto navrhovatel požádala příslušný soud o ustanovení navrhovaného znalce pro konkrétní případ. Až do konce roku 2013 platilo, že tyto návrhy se podávaly na krajské soudy. Nově od 1. 1. 2014 je třeba již tyto návrhy podávat na místně příslušném okresním soudu. Tato skutečnost vyplývá ze zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, který je účinný od 1. 1. 2014. Konkrétně § 3 odst. 1, § 85 písm. b) a § 86 odst. 2 říkají, že „místně příslušným pro řízení o jmenování znalce je příslušný obecný soud právnické osoby, o kterou se jedná“. Soud má na jmenování znalce 15 dní. Vzhledem k často napjatým harmonogramům přeměn může podání návrhu na jmenování znalce na špatný soud výrazně zkomplikovat časový průběh transakce. Další novinky související se jmenováním znalce od 1. 1. 2014 se týkají nejčastěji vyhotovovaných znaleckých posudků podle zákona o obchodních korporacích – znaleckých posudků pro účely nepeněžitých vkladů či převodů majetků mezi spřízněnými osobami. Oproti dřívějším požadavkům již není třeba, aby tyto znalecké posudky byly vyhotoveny na základě usnesení o jmenování znalce soudem (tj. již není třeba podávat na příslušný soud pro tyto případy návrh na jmenování znalce), ale postačí, aby si společnost sama (představenstvo, jednatel) zvolila a vybrala znalecký ústav/znalce zapsaný v seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR. Znalecký ústav RSM CZ se zabývá vyhotovováním odborných posudků, ekonomických analýz, stanovisek a znaleckých posudků v oboru ekonomika, ceny a odhady a je zapsaný na seznamu znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti ČR. V případě dotazů nás kontaktujte, rádi Vám poradíme.