Férové nastavení věcných břemen přístupu

Věcné břemeno přístupu se nemusí hodnotově skládat jen ze složky odpovídající právu užívání pozemku, přes který je zajištěn přístup. Oprávněný z věcného břemene ve skutečnosti neužívá pro přístup ke svým nemovitostem jenom pozemek, ale užívá především stavbu komunikace na tomto pozemku. Je užívání komunikace standardně zohledněno v hodnotě věcného břemene? Standardní složku hodnoty věcného břemene přístupu, ať už je tvořeno formou jednorázové úplaty, nebo formou pravidelných splátek (měsíčních, čtvrtletních nebo ročních), tvoří právo užívání pozemku. Z pohledu znaleckého ocenění věcného břemene však není úplně obvyklé, aby se v hodnotě, tedy ve skutečné platbě a příjmu pro povinného z věcného břemene, objevila i složka související s užíváním stavby komunikace. Jedná se v podstatě o částku související s přiměřenými náklady na:
  • zachování komunikace a
  • opravy komunikace.
Přitom investice na zachování komunikace jejím uživatelům zajistí, že komunikace bude trvale existovat. Vynaložené náklady na opravy komunikace zase zajistí, že komunikace bude stále pro své uživatele v bezvadném stavu. Zároveň je důležité upozornit na to, že uživateli komunikace bývají většinou společně jak povinný, tak i oprávněný z věcného břemene. Je tedy jejich společným zájmem udržovat komunikaci v bezvadném stavu po celou dobu jejího užívání.

Výhody dvousložkového nastavení hodnoty věcného břemene přístupu jsou následující:

  • Logické zohlednění obou hodnotových složek věcného břemene, tzn. užívání pozemku a užívání stavby přístupové komunikace
  • Férovost nastavení hodnoty věcného břemene pro obě strany (oprávněného i povinného) na základě jimi předem odsouhlaseného návrhu pravidel užívání pozemku a přístupové komunikace, bez nechtěného „momentu překvapení“ pro jednu nebo druhou stranu
  • Zajištění trvale kvalitní, udržované a bezproblémové přístupové komunikace včetně souvisejícího dopravního značení a ostatního příslušenství.

V čem mi může RSM CZ pomoci

Znalecký ústav RSM CZ má rozsáhlé zkušenosti s oceňováním nemovitostí včetně oceňování souvisejících věcných břemen. Pro naše klienty jsme k jejich spokojenosti úspěšně stanovili úplaty související se zajištěním nebo strpěním přístupu k jejich nebo přes jejich pozemky prostřednictvím věcných břemen. Velmi rádi s vámi danou problematiku prodiskutujeme.