Ekonomika a akciové trhy

Na přelomu roku jsou populárním tématem úvahy o možném budoucím vývoji ekonomiky. V posledních letech jsou zpravidla zvýrazňovány nejistoty týkající se dalšího vývoje ekonomiky, externí rizika (např. možné obchodní bariéry mezi USA a EU, rizika imigrace), jakož i vyčerpání možností růstu v rámci Evropské unie. Podívali jsme se proto na to, jaké názory investorů naznačuje vývoj na akciových trzích. Pro danou analýzu jsme bohužel nemohli zvolit marginální domácí trh, pracovali jsme proto s akciovými tituly, jichž akcie jsou primárně listovány na Deutsche Börse.

Uvažujeme s firmami patřícími mezi padesát společností s největší tržní kapitalizací na daném trhu, přičemž pro analýzu používáme databázi Capital IQ spravovanou skupinou Standard & Poors.

Prvním zajímavým údajem je vývoj celkové tržní kapitalizace (tj. sumy všech akcií zařazených mezi prvních padesát největších). Ten je za období tří posledních let (konec roku 2016, 2017 a 2018) následující (v mil. Eur):

Rok 31. 12. 2016 31. 12. 2017 31. 12. 2018
Tržní kapitalizace
(mil. EUR)
1 039 548 1 138 720 955 082

.

Je zřejmé, že trh procházel v průběhu roku 2018 dílčí korekcí, kdy poklesl o více než 16 % oproti roku 2017. V každém z předchozích let se objevovaly informace o negativních globálních událostech, v roce 2018 pak již pravděpodobně převážily.

Zajímavý je pohled na jednotlivé statistické ukazatele trhu, za které jsme zvolili tempa růstu a poměr ukazatele Enterprise value ku EBITDA (jde o často používaný ukazatel poměřující hodnotu společnosti před odečtením úvěrových závazků, ku hodnotě hospodářského výsledku před odpisy a úroky). Tyto statistické ukazatele jsou shrnuty v následující tabulce.

Položka

Tempo růstu

EV/EBITDA

2017/2016 2018/2017 2016 2017 2018
Průměr 26% -13% 11,6 12,9 11,2
Horní kvartil 44% 4% 14,4 16,9 13,8
Medián 18% -16% 10,3 11,1 10,0
Dolní kvartil 8% -30% 7,1 7,9 6,6
Mezikvartilové rozpětí 37% 34% 7,3 9,0 7,2

Z nízké hodnoty horního kvartilu vyjadřujícího tempo růstu je zřejmé, že pokles kapitalizace ovlivnil v roce 2018 téměř tři čtvrtiny akciových titulů zahrnutých v námi zkoumaném vzorku, což byl významný rozdíl oproti roku 2017. Klesající trend byl tedy v roce 2017 převažující charakteristikou na německém akciovém trhu.

Zajímavou informací jsou ukazatele často používaného multiplikátoru EV / EBITDA, který se po nárůstu v roce 2017 opět dostal na hodnoty odpovídající cca hodnotám roku 2016 a zůstává nadále spíše vysoký. Tyto hodnoty mohou indikovat, že negativní informace, vedoucí ke korekci německého akciového trhu, již byly zohledněny v cenách a držitelé akcií již neočekávají vývoj směřující ke stagnaci a poklesu hospodářství. S ohledem na to, že německé společnosti jsou významně exportně orientované / případně s ohledem na svoji velikost působí v mnoha zemích, jsou hodnoty multiplikátorů i indikací celosvětové makroekonomické stability.

V tomto se shodují investoři do německých akciových titulů s očekáváními celosvětových institucí, kdy např. Mezinárodní měnový fond očekává pro Německo růst měřený ukazatelem reálného HDP v blízkosti 2 % (1,9 %) a pro západní Evropu růst ve výši 1,8 %.

Informace z akciových trhů znamenají, že investoři očekávají i přes hrozící makroekonomická rizika (BREXIT, obchodní politika USA atd.) stabilní ekonomický vývoj, na který by neměla mít negativní dopad ani případné zpřísňování měnové politiky ECB. Teprve na konci roku bude zřejmé, zda tato očekávání byla správná.

V rámci našich ocenění využíváme údaje v nám dostupných databázích tak, aby parametry ocenění co nejvíce odpovídaly tržním očekáváním. Velmi rádi pomůžeme i s oceněním vaší společnosti.

Autoři

Rudolf Hájek

Senior Manager - Business Valuation
Zobrazit detail

Monika Marečková

Managing Partnerka RSM CZ & SK
Zobrazit detail