Může i sídlo firmy komplikovat registraci k DPH?

Získání registrace k DPH má dneska mnohá úskalí a my se dnes chceme věnovat jednomu z nich a také návodu jak si s ním poradit. Od roku 2015 došlo k povinnosti oznámit správci daně skutečné sídlo výkonu ekonomické činnosti obchodní korporace. Dle zákona o DPH (§ 4 odst. 1 písm. i) zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) se za skutečné sídlo považuje místo, kde se schází vedení společnosti a kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení firmy. Součástí registrace k DPH je mimo jiné i oznámení o skutečném sídle obchodní korporace. Pokud tuto informaci registrační formulář neobsahuje, finanční úřad vyzve podnikatele k doplnění a bez této informace obchodní korporaci k DPH nezaregistruje. Obecně platí, že by osoba povinná k dani měla být ve svém sídle pro správce daně plynule kontaktní a dohledatelná, aby byl správci daně umožněn výkon jeho pravomocí v sídle společnosti (např. umožnění průběhu daňové kontroly/ šetření včetně dostupnosti záznamů a prověřování ekonomické činnosti, možnost uskutečnit jednání obchodní korporace, konání valných hromad apod.) Z praxe vyplývá, že mnoho firem ke své podnikatelské činnosti běžné kancelářské prostory nepotřebuje a k řešení veškerých svých obchodních záležitostí využívá  tzv. huby, coworkingové prostory, příp. dopravní prostředky, kavárny apod.  Vzhledem k tomu, že zákon vyžaduje registrační adresu zapsanou v obchodním rejstříku, existují kvalitní poradenské společnosti, které jsou schopny poskytnout plnohodnotný servis týkající se sídla společnosti. V rámci této služby je zajištěna tzv. sdílená kancelář, kde je umístěno označení firmy, je možné doručovat jakékoliv zásilky, lze poskytnout zasedací místnosti pro konání valných hromad, je zde umožněn kontakt s úřady (jakékoliv kontroly) apod. Pro více informaci ohledně poskytování sídla kontaktujte.