Kompletní aktualizovaný přehled programů financování

Víte, jaké jsou skutečné možnosti financování z programů,  souvisejících  s opatřeními přijatými proti infekci COVID-19? Připravili jsme pro vás  aktualizovaný přehled toho, jaké programy financování se podnikatelům nabízí, a jaký je momentální stav těchto podpor:

Program COVID II

První kolo žádostí do Záručního programu COVID II, určeného pro mimopražské malé a střední podnikatele, bylo uzavřeno 3. dubna 2020 ve 23:59 hodin. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), jakožto poskytovatel záruk v tomto programu, je nyní v kontaktu s jednotlivými žadateli a vyhodnocuje žádosti. Ke 31.5. 2020 bylo již schváleno 10,6 mld. Kč zaručených úvěrů. Další kolo bude vyhlášeno dle rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu.

 Pro koho je program určen:

 • Je určen pouze pro mimopražské (provozovna musí být mimo Prahu, sídlo v Praze být může) malé a střední podniky (maximálně 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50.000.000 EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43.000.000 EUR)

Parametry programu COVID II:

 • ČMZRB bude garantovat úvěry od 10 000 Kč do 15.000.000 Kč
 • Poskytovaná záruka bude krýt až 80 % komerčního úvěru
 • Žadatel zároveň bude moci čerpat finanční příspěvek až 1.000.000 korun na úhradu úroků (v případě sjednání úročného úvěru)
 • Doba trvání záruky bude tři roky
 • Zaručovaný komerční úvěr bude možné využít výhradně na úhradu provozních výdajů (mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.).

Program COVID plus

Tento program zaštiťuje MFČR ve spolupráci s MPO a Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. (EGAP). Po schválení programu Evropskou komisí a definování jeho podmínek zákonem a nařízením vlády, došlo k jeho spuštění 5.5.2020. Program Covid Plus je určen pro velké zaměstnavatele, kterým má pomoci udržet likviditu potřebnou k zachování provozu a případný rozvoj exportních firem. Na pomoc prostřednictvím záruk byly nařízením vlády již vyčleněny první čtyři miliardy korun. Celková pojistná kapacita programu je 330 miliard Kč. Program vznikl na základě dohody s bankami, ty budou také vyhodnocovat jednotlivé žadatele.

Pro koho je program určen:

 • Žádost mohou podat společnosti jejichž podíl exportu zboží a služeb na celkových tržbách z výrobků a služeb a tržbách za prodej zboží za rok 2019 musí činit minimálně 20 %, do čehož se počítají i výrobní dodávky pro jiného exportéra
 • Pro společnosti s minimálním počtem 250 zaměstnanců (platí i pro ekonomicky spjaté skupiny)
 • Program není určen firmám, které měly existenčních problémy ještě před vyhlášením nouzového stavu.
 • Není také určen firmám, jejichž převážná ekonomická činnost spočívá v dopravě, ubytování, cestovním ruchu a hazardu

Parametry programu COVID Plus:

 • Záruky lze poskytnout i za úvěry na provoz, pracovní kapitál, refinancování nebo restrukturalizaci stávajícího úvěru a investice
 • Trvání záruky: tři roky pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let na investiční úvěry
 • Maximální hranice úvěru je 25 % celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019 (5 mil. Kč – 2 mld. Kč)
 • EGAP bude krýt jistinu do výše 80 %.

COVID III

V návaznosti na program COVID II spustila ČMZRB navazující program COVID III. Ke schválení programu došlo 18.5.2020 a vyčleněno pro něj bylo 150 mld. Kč. Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Úvěry poskytují spolupracující komerční banky. Podnikatel tedy žádá formou žádosti o úvěr banku, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III.

Pro koho je program určen:

 • Pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců na území ČR včetně Prahy
 • Žadatel nepředpokládá získání jiné veřejné podpory, podpory de minimia na stejný zaručovaný úvěr a zaručovaný úvěr nesmí být podpořen z přímo řízeného nástroje Evropské unie
 • Žadatel nežádá o podporu v programu COVID Plus.
Parametry programu COVID III:
 • Nabízené záruky jsou následující:
  • Až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
  • Až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců
 • maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč
 • doba trvání záruky je max. 3 roky
 • Sjednaná splatnost úvěru nesmí nastat dříve jak 1. ledna 2021 s výjimkou úvěrů sjednaných na dobu neurčitou.

Na co lze zaručený úvěr použít?

 • Úhradu provozních výdajů (mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.)
 • Pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku
 • Pořízení a financování zásob či materiálu.
Pro poskytnutí záruk od ČMZRB a EGAP je nejprve nutné se obrátit na banku, která potvrdila svou účast v programu s žádostí o poskytnutí úvěru!
 • Seznam zapojených bank je k dispozici na webových stránkách ČMZRB a EGAP, předpokládá se však zapojení všech komerčních bank, které financují podnikatele.

Na co si dát pozor?

 • Při financování mzdových nákladů úvěrem zaručeným od ČMZRB automaticky diskvalifikuje žadatele pro účast v programu Antivirus.
 • Žadatelé u ČMZRB dále nesmí čerpat veřejnou podporu v rámci programu COVID Plus.
 • Stejně tak ani žadatelé o záruku od společnosti EGAP nesmí využít jiný nástroj veřejné podpory financování, který má spojitost s pandemií Covid- 19 (poskytovaný formou záruk za úvěry, nebo subvencí úroků).