Proč podniky přechází na cloudová ERP řešení?

Podniky potřebují pro své moderní podnikatelské potřeby moderní podniková řešení – a těch se jim od stávajících dodavatelů nedostává. Přes široké přijetí cloudových řešení pro řízení podnikových funkcí jako jsou Human Capital Management (HCM) nebo Customer Relationship Management (CRM) a nástroje pro produktivitu jako je email, u řešení pro Enterprise Resource Planning (ERP) je zatím přechod do cloudu mnohem pomalejší. Přechod do cloudu je pomalý a váhavý, protože ERP systémy, na kterých závisí podnikatelské aktivity, jsou pro firmu životně důležité. Zatímco většina obav ohledně zpoždění, spolehlivosti a bezpečnosti jsou neopodstatněná, musíme mít stále na zřeteli potencionální nebezpečí výpadku ERP. Situaci nepomáhá ani pomalý – v některých případech vůbec žádný – pokrok ve vytváření variabilních cloudových řešeních stávajícími ERP dodavateli pro své zákazníky. Tito dodavatelé, jejichž produkty typicky pochází z doby před internetem, těží ze závislosti zákazníků na již instalované základně. Tito zákazníci přitom již utratili milióny dolarů ve snaze přizpůsobit tyto systémy rychle se měnící globální ekonomice. V současnosti již ale pro cloudová řešení podnikových ERP systémů nastala vhodná doba. Tento trend je možno doložit klesajícími příjmy stávajících dodavatelů a strmě rostoucími příjmy poskytovatelů čistě cloudových řešení jako je NetSuite.

Přínosy cloudových ERP řešení jsou zjevné

Cloudová řešení mají samozřejmě i své ekonomické opodstatnění. Stávající používané aplikace vyžadují velké množství hardwarových zdrojů a drahých datových center. Jejich denní údržba silně zaměstnává IT týmy a brání jim tak v soustředění se na inovace. Tyto systémy jsou poplatné době své instalace a jsou nepřizpůsobitelné změnám trhu a novým podmínkám. Při cloudovém řešení přechází organizace z modelu CapEx (kapitálové náklady) na model OpEx (operativní náklady). Ve srovnání se stávajícími systémy dochází k redukci nákladů až o 30 %. Vedle těchto ekonomických přínosů jsou ERP systémy v cloudu hostované v datových centrech poskytovatelů služeb mnohem produktivnější.

Upgrade během noci

Žádný CIO nepřijme výzvu k upgradu stávajícího systému s nadšením. Tradiční upgrade byl velmi pracný, drahý a časově náročný proces, který vyžadoval mnoho víkendů práce IT týmu. Čím větší je podnik, tím větší byly potíže. Dalším problémem při zvažovaném upgradu je obava ze ztráty nastaveného uživatelského prostředí u systémů, které byly průběžně upravovány během svého produkčního života. To vede k tomu, že organizace provozují stále zastaralejší ERP systémy, které sice původně měly podnikání posilovat, nyní mu ale ve skutečnosti brání. Zastaralé ERP systémy nejenže nepodporují vaše současné i budoucí podnikatelské potřeby, ale trpí také nedostatkem podpory, které se stávající dodavatelé brání. To možná vyhovuje jim, rozhodně ale ne jejím zákazníkům. Cloudové ERP systémy tyto problémy nemají. Jejich upgrady probíhají hladce během noci bez manuálních zásahů IT týmu. Když koncový uživatel zapne svůj počítač, najde vždy poslední verzi aplikace. Stane se tak bez jakéhokoliv přerušení provozu či drahého procesu upgrade.

Konec životního cyklu?

Představa kompletní výměny stávajícího ERP systému za mnohem modernější alternativu je pro mnoho organizací příliš radikální a brání se jí, bez ohledu na zjevné přínosy, které mohou očekávat. Říká se, že nikdo si sám dobrovolně nezvolí operaci srdce a výměna tradičního ERP systému se dá připodobnit k závažné operaci srdce podniku. Dnešní skutečností ale je, že mnoho ERP systémů instalovaných před příchodem internetu jsou na konci své životní fáze. Jejich dodavatelé žijí již jen z jejich podpory a údržby, pokud již nebyli koupeni konkurencí. V použitém přirovnání je srdeční tep organizace již závislý na podpůrných přístrojích a je jen otázkou času jeho konec. Podniky v této situaci mohou být tak postaveny před problém výměny stávajícího systému velmi rychle.

Vyšší úroveň bezpečnosti a spolehlivosti

Bezpečnost byla uváděna dlouhou dobu jako jeden z hlavních důvodů, proč nepřecházet na cloud. To bylo hlavně v případech CRM a HCM, u kterých docházelo k přechodu na cloud nejdříve. Ve skutečnosti přechod na cloudové řešení bezpečnost a spolehlivost zvýší. Poskytovatelé cloudových řešení jsou životně závislí na úrovni bezpečnosti datové integrity a spolehlivosti úrovně služeb, které nabízí. Jejich investice do infrastruktury datových center a bezpečnosti zdaleka převyšují možnosti i těch největších podniků. Růst datových center po celém světě zvyšuje nezávislost dat, dodržování regulativních požadavků a zlepšuje zpoždění.

Nový způsob podnikání

V digitální ekonomice se nové tržní příležitosti objevují velmi rychle, to samé platí i pro nebezpečí konkurence. Podniky musí být schopny operovat v reálném čase a rychle se přizpůsobovat novým výzvám a příležitostem. Modulární charakter cloudových ERP řešení umožňuje tyto rychlé reakce. Pružnost a přizpůsobivost cloudových ERP odpovídají digitální ekonomice, cloudová řešení se při tom snadno škálují podle rostoucích požadavků. Je to podstatné v globální ekonomice, kde komerční dosah podnikových aktivit se rozšiřuje přirozeným růstem nebo akvizicemi. Nové instalace cloudových ERP aplikací lze vytvářet podle toho, jak podniky vstupují na nové globální trhy nebo podnikatelská odvětví, či provádí akvizice. Často to má formu dvouvrstvé ERP strategie, kdy stávající původní ERP je zachováno pro vedení firmy a je doplněno lokalizovanými řešeními cloudového ERP. Podniková pracovní síla je nyní globální a musí být neustále vzájemně ve spojení. Cloudová řešení ERP posilují schopnosti spolupráce a mobility v dnešních podnikových organizacích.

Kdo už využívá ERP v cloudu?

Jak bylo zmíněno výše, na cloudová ERP řešení přechází stále více podniků. Jsou to např. American Express Global Business Travel (GBT), Joint Venture mezi American Express a investiční firmou Certares, založenou v červnu 2014. Tato firma si zvolila NetSuite OneWorld k podpoře globálních finančních operací ve 140 zemích. HP Software mezitím nasadil NetSuite OneWorld pro řízení podniků v 15 zemích a to s jedinou unifikovanou instancí NetSuite OneWorld. Toto řešení je určeno k provádění životně důležitých obchodních procesů včetně cyklu od objednávky až k proplacení, vykazování výnosů, práce s více měnami, podpory pro vnitropodnikové transakce a podpory různých daňových systémů. ERP v cloudu samozřejmě není doménou pouze nadnárodních korporací. I české společnosti od velkých po střední stále více využívají výhod ERP řešení. Koneckonců, i malé společnosti využívají dnes primárně cloudová řešení pro mailing, CRM nebo komunikaci. Cloud určuje nový směr podnikání a je vidět, že společnosti, které mají ERP na vlastním serveru nebudou moci v dlouhodobém horizontu udržet krok s konkurencí.