Zaměstnanecké benefity – rostoucí trend motivace zaměstnanců?

V současné době zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům kromě mzdy a různých finančních odměn spojených s výkonem práce i širokou škálu zaměstnaneckých benefitů. Ty jsou zpravidla výhodné pro obě strany. U zaměstnavatele jde z velké části o daňově uznatelný náklad a zaměstnanec vždy získá něco navíc. Společnost také tímto způsobem získá spokojenější pracovníky, kteří se podílejí na utváření firemní kultury. Daleko lépe obstojí v konkurenčním boji o kvalitní zaměstnance a image firmy stoupá. Zaměstnanci jsou motivováni k lepším výkonům a nemají potřebu se poohlížet po jiné pracovní příležitosti. Mají oprávněně pocit, že se o ně firma stará, má zájem nejen o jejich pracovní výsledky, ale i o ně samotné. Zaměstnavatel tyto benefity poskytnout může, ale nemusí. Záleží jen na něm, jak se rozhodne. Výčet poskytovaných benefitů je uveden v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, pracovní nebo jiné smlouvě.  Často se jedná o nepeněžní plnění poskytovaného zaměstnancům z fondů kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu nebo ze zisku po jeho zdanění.

Nejrozšířenější benefity

  1. Mezi nejrozšířenější benefity patří nepeněžní příspěvky na stravování. Jedná se zejména o příspěvek na stravenky. Pro zaměstnavatele je daňově uznatelný náklad 55 % z ceny stravenky. Zaměstnanec zpravidla platí 45 % hodnoty stravenky, někdy ale zaměstnavatel přispívá více nebo plnou cenu stravenky. Cena nad 55 % je v tomto případě daňově neuznatelným nákladem. Stravování může být také zajištěno přímo na pracovišti, což přináší časovou úsporu.
  2. Dalším hojně využívaným a oblíbeným benefitem je příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění. Uvedené příspěvky jsou osvobozeny od daně do výše 30.000,- Kč ročně.U životního pojištění nastala v letošním roce novelizací zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. změna (§6 odst. 9 písm. p bod 3, § 15 odst. 6). Zjednodušeně řečeno – pokud aktualizovaná smlouva o životním pojištění umožňuje pojištěnému předčasnou výplatu pojistného plnění, musí být z příspěvku zaměstnavatele odvedena daň a pojistné. Tímto se stává uvedený benefit nákladnějším a méně výhodným pro obě strany.
  3.  V dnešní uspěchané době zaměstnanci vítají dovolenou nad rámec stanoveným zákonem, sick days a home office. Dovolenou nad rámec zákona může zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům od prvního dne nástupu do práce nebo ji může poskytnout až po určité době trvání pracovního poměru.
  4. Používání služebního vozidla i k soukromým účelům a poskytnutí mobilního telefonu zaměstnance něco stojí, ale považují se téměř za standardní zaměstnaneckou výhodu. V případě služebního vozidla se zaměstnanci k základu daně a k základu pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění přičítá 1% z pořizovací ceny automobilu a zaměstnanec z tohoto 1% zaplatí daň i pojistné. Částka za ujeté soukromé kilometry bývá obvykle zaměstnanci stržena ze mzdy. Zaměstnavatel může náklady za ujeté soukromé kilometry hradit, v tom případě zaměstnanec platí jen daň a pojistné. Obdobné je to u soukromých hovorů ze služebního telefonu.
  5. Příspěvek na kulturní a sportovní akce, použití zdravotnických, vzdělávacích a rekreačních zařízení poskytuje zaměstnavatel z fondů tomu určených a jedná se o nepeněžní plnění. U zaměstnance se jedná o příjmy osvobozené od daně, jen při poskytnutí rekreace a zájezdu je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20.000,- Kč ročně.

Ostatní zaměstnanecké benefity

Mezi dalšími zaměstnaneckými výhodami můžeme uvést dorovnání mzdy za období pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny, dary k životním i pracovním jubileím, příspěvek na dopravu a ubytování, zvýhodněné zaměstnanecké půjčky, zaměstnanecké akcie, vzdělávací kurzy na pracovišti i mimo něj, školení, použití zařízení péče o děti předškolního věku, sociální výpomoc zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů, poskytnutí výrobků za zvýhodněné ceny, zkrácená pracovní doba bez snížení mzdy, pružná pracovní doba a jiné. Když už zaměstnavatel poskytuje benefity, snaží se vyhovět potřebám a zájmům všech zaměstnanců. Společnost vytvoří portfolio poskytovaných výhod podle předmětu své činnosti, svých možností a potřeb zaměstnanců tak, aby bylo co nejpřínosnější pro obě strany.

RSM CZ je partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp