Varianty režimů zaměstnanců vyvolaných karanténou či mimořádnými opatřeními souvisejícími se šířením nemoci COVID-19

V současné době se na nás obracíte s dotazy týkající se různých možností absencí zaměstnanců vyvolaných karanténou či mimořádnými opatřeními souvisejícími se šířením nemoci COVID-19. Z toho důvodu jsme pro vás připravili následující souhrnné informace, které budeme aktualizovat podle vývoje situace:

Program podpory zaměstnanosti

Vláda schválila program podpory zaměstnanosti, který bude kompenzovat mzdové náklady či jejich části formou náhrad mezd nebo platů náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou či mimořádnými opatřeními souvisejícími se šířením nemoci COVID-19. Zaměstnavatelé si budou moci prostřednictvím Úřadu práce ČR žádat o kompenzace vyplacených mezd z důvodu absencích uvedených níže.
 • O refundaci vyplacených náhrad mezd bude možné žádat po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který budete o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna.
 • Podrobné informace k čerpání podpory, včetně žádosti o čerpání podpory, budou zveřejněny v průběhu příštího týdne na webu mpsv.cz.

Varianty kompenzací

Možné varianty absencí, u kterých bude možné žádat kompenzaci mzdových nákladů od státu:
 • Režim A – Nařízení karantény zaměstnancům.
  • Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného výdělku.
  • Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.
 • Režim B – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády.
  • Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády nařízeno uzavření provozu.
  • Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %.
  • Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.
 • Režim C – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců.
  • Významnou části je míněno zejména 30 % zaměstnanců firmy, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele.
  • Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %.
  • Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.
 • Režim D – Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí.
  • Jde například u dohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších opatření mající prokazatelně vliv na dodávky zaměstnavateli.
  • Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 80 %.
  • Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.
 • Režim E – Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí).
  • Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci nejméně ve výši 60 %.
  • Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

Home office

Další možností je, že zaměstnanci náplň jeho práce umožňuje vykonávat ji z domova. Toto jsou pravidla pro práci z domova tzv. home office:
 • Zaměstnavatel by měl se zaměstnancem uzavřít dodatek k pracovní smlouvě s možným místem výkonu práce z domova.
 • Zaměstnanec má nárok na svoji mzdu nebo plat v plné výši.
 • Zaměstnavatel má dle ZP ust. §151 poskytovat zaměstnanci náhradu výdajů, které mu prokazatelně vzniknou v souvislosti s výkonem práce. Jedná se např. o zvýšenou spotřebu energie v případě využívání notebooku, tiskárny a tepla.

Ošetřovné

Ošetřovné je jednou z šesti dávek českého systému nemocenského pojištění. Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti. Nemusí jít nutně o potomka, nemusí to být ani přímí příbuzní. Ošetřovaný člen domácnosti ale musí prokazatelně žít ve společné domácnosti. Aktuálně se řeší rozšířená dávka ošetřovného, které slouží k zabezpečení příjmu rodičů (případně osob, které mají děti svěřené do péče) v době, kdy jsou uzavřena školní zařízení.
 • Bylo schváleno rozšíření limitu, kdy mohou ošetřovné po dobu mimořádných opatření čerpat i rodiče s dětmi do 13 let.
 • Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech tj. po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení.
 • Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel.
 • Nárok na ošetřovné vznikne za podmínky žití ve společné domácnosti i při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované osoby bez věkového omezení.
 • V případě živnostníků (OSVČ) bude výpadek jejich příjmů z důvodu péče o děti sanovat dle dohody vlády program Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Rozšiřuje se vyplácení ošetřovného i na péči o zdravotně hendikepované osoby ve společné domácnosti, a to bez věkového omezení, pokud došlo k uzavření zařízení určeného pro péči o ně.
 • Změny musí projít Parlamentem v režimu legislativní nouze. Po schválení bude ošetřovné vypláceno i zpětně.

Podpora pro velké podniky

 • Pro podniky nad 250 zaměstnanců bude připraven program záruk Exportní a garanční pojišťovny, a to až do úhrnné výše (včetně stávajících produktů) pojistné kapacity 330 miliard korun.
O následujícím vývoji vás budeme informovat, jakmile budou známy nové informace týkající se doložení a přiznání nároku na podporu vynaložených mzdových prostředků u výše uvedených absencí. Stejně tak se na nás neváhejte obrátit, pokud budete potřebovat pomoci v jakékoliv z těchto oblastí. Děkujeme a držíme vám vše palce, ať tuto situaci zvládneme a je brzo za námi ?