Novinky ve zdravotních reformách pro zaměstnance i zaměstnavatele

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom vás informovali o zdravotních reformách, které přináší změny v systému zdravotních prohlídek zaměstnanců a upravují povinnosti zaměstnavatele.

Níže uvádíme stručný přehled zásadních změn:

  • Každý zaměstnavatel bez ohledu na počet zaměstnanců má povinnost mít svého lékaře a musí s ním mít uzavřenou smlouvu o poskytování pracovně-lékařské péče
  • Nová právní úprava stanovuje povinnost zaměstnavatele uhradit náklady za lékařské posudky /netýká se posudků vystavených po skončení výkonu rizikové práce a posudku pro posouzení nemocí z povolání/
  • Pokud se nový uchazeč o zaměstnání nepodrobí vstupní lékařské prohlídce, bude považován za zdravotně nezpůsobilou osobu a nesmí tak nastoupit do práce. Tato povinnost se týká i zaměstnanců pracující na základě dohod o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
    • Náklady na tuto prohlídku bude hradit uchazeč; zaměstnavatel bude vstupní prohlídku hradit pouze těm osobám, s kterými následně uzavře pracovněprávní vztah, případně se kterými se na úhradě dohodne.
    • V případě, že vykonávaná práce je zařazena do první kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví (běžná administrativní práce) a podle vyhlášky č. 432/2003 Sb a není práce vykonávána na základě jiných pracovněprávních předpisů, může pracovní posudek vystavit praktický lékař zaměstnance /uchazeče o zaměstnání/
  • Zaměstnavatel je povinen vystavit žádost obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance od lékaře požadováno
  • Zaměstnavatel má právo vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovně-lékařskou prohlídku, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci.