Mimořádná opatření – změna v čerpání ošetřovného a aktuální přehled covid programů

Rádi bychom vás informovali o připravované pomoci Vlády ČR postiženým zaměstnavatelům, podnikatelům, rodičům, kultuře i sportu. Podrobněji zde uvádíme informace k čerpání ošetřovného z důvodu péče o dítě při uzavření škol.

Ošetřovné z důvodu uzavření škol

V návaznosti na uzavření škol, z důvodů boje proti epidemii, schválila Vláda ČR dne 8. 10. 2020 Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného. Nárok na toto ošetřovné mají zaměstnanci a osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, kteří nemohou vykovávat zaměstnání z důvodu ošetřování/péče o dítě. Podmínkou nároku na ošetřovné „dohodářů“ je odvod sociálního pojištění. Další podmínkou pro vznik nároku na ošetřovné je ošetřování/péče o:
  • Dítě mladší 10 let,
  • Nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky, závislé na péči jiné osoby (již od stupně i.),
  • Osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • Děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.
Pobírání ošetřovného bude možné po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény). Výše ošetřovného je 60 % denního vyměřovacího základu, které bude současně v minimální výši 400,- Kč za den. Tentokrát není potřeba dokládat potvrzení školy o uzavření, ale postačí čestné prohlášení pojištěnce, že musí pečovat o dítě z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření. Pro čerpání ošetřovného připravuje pro zjednodušení Česká správa sociálního zabezpečení nový formulář, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. Shrnutí pro rodiče: zaměstnanec musí zaměstnavateli oznámit skutečnost, že nemůže vykovávat práci z důvodu péče o dítě, protože byla uzavřena škola. Po ukončení každého měsíce musí zaměstnavateli předložit Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Součástí této žádosti bude i prohlášení o uzavření školy. Dále zde zaměstnanec vyplní, kdy o dítě pečoval a předá žádost zaměstnavateli. Tento návrh zákona musí být ještě schválen Poslaneckou sněmovnou, Senátem a prezidentem. Změny budou platné po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021. Pokud při schvalování dojde k úpravám, budeme vás informovat.

Další plánované programy vládní pomoci

Antivirus Plus (A)

Jedná se o pokračování programu Antivirus A, kdy stát hradí zaměstnavatelům mzdové náklady za zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě, izolaci nebo na překážce v práci, pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít nebo výrazně omezit svůj provoz. Zaměstnavatel dostane na tyto zaměstnance od státu 100 % mzdových nákladů, a to zpětně od 1. 10. 2020. Maximální hrazené mzdové náklady na osobu se zvyšují z 39 000,- Kč na 50 000,- Kč. Program je prodloužen do konce roku 2020. Je zde jedna výjimka, na zaměstnance v karanténě zůstává náhrada 80 %.

Antivirus B

V tomto programu přispívá stát na náhrady mezd zaměstnanců zaměstnavatelům, které mimořádná opatření zasáhla nepřímo (například došlo k poklesu odbytu nebo dodávek výrobních prostředků). Tento program se nemění a je platný do konce roku 2020.

Antivirus C

Tento program již není platný.

Covid – Kultura

Pro podnikatele a umělecké a odborné technické profese v kultuře bude vyhlášena druhá dotační výzva. Dotace bude poskytována na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce a projekty, které vznikly v období od 1. 10. 2019 do 20. 11. 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. 3. 2020 do 20. 11. 2020.

Covid – Nájemné

Jedná se o prodloužení dotačního programu. Je vyhrazeno 1,2 miliardy korun pro podnikatele provozující maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně, kteří jsou v nájmu a kterým bylo mimořádnými opatřeními zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb a prodej zboží v těchto provozovnách.

Covid – Bus

Jedná se o nový dotační program. Je určen podnikatelům v nepravidelné autobusové dopravě (např. zajišťování zájezdů, přeprava dětí na tábory a školy v přírodě).

Covid – Sport II

Jedná se o podporu profesionálního sportu a pořadatelů sportovních akcí. O dotaci mohou žádat sportovní kluby z hlavních profesionálních soutěží v ČR a pořadatelé sportovních akcí, které se kvůli pandemii nemohly konat nebo byly odloženy.

Ostatní informace

Dále má být prominut úrok z prodlení u DPH splatné v období říjen až prosinec 2020, pokud bude daň uhrazena do konce roku 2020. To platí i pro zálohy splatné v prosinci 2020 na dani z příjmu fyzických osob, dani z příjmu právnických osob a dani silniční. Také Evropská komise chce členským státům dodatečně přidělit k Evropským strukturálním a investičním fondům dalších 47,5 miliardy eur. Konkrétní rozdělení mezi členské státy není zatím známo. Více informací k programům naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a stránkách dalších ministerstev dle resortu. V případě nových informací Vás budeme informovat.