Hlavní změny ve mzdové agendě od 1.1. 2014 – část první

Rádi bychom vám poskytli stručný přehled aktualit platných ve mzdové a personální oblasti.

1.       Sociální pojištění

 • Zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení na částku 1.245.216 Kč
 • Od 1.1.2014 byla zavedena pro všechny zaměstnavatele povinnost elektronické komunikace s orgány správy sociálního zabezpečení. Vzhledem k tomu, že se část zaměstnavatelů nestihla na elektronickou komunikaci připravit, je lhůta pro elektronické podávání prodloužena o rok.

2.       Solidární daň

 • Roční částka hranice pro aplikaci solidárního zvýšení daně je zvýšena na částku 1.245.216 Kč
 • Měsíční hranice je stanovena na částku 103.768 Kč
 • Zaměstnanci, kteří solidárnímu zvýšení daně podléhali v roce 2013 (byť i jen v jednom měsíci), nelze provést roční zúčtování. Tito zaměstnanci jsou povinni podat za rok 2013 daňové přiznáni.

3.       Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

 • Od 1.1.2014 náleží zaměstnanci opět nemocenské od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Tj., že zaměstnavatel hradí náhradu mzdy pouze za prvních 10 pracovních dní tj. 14 kalendářních dní
 • Jestliže pracovní neschopnost vznikla v roce 2013 a trvá i v roce 2014, náleží náhrada mzdy od zaměstnavatele v období prvních 21 dnů pracovní neschopnosti. Nemocenské bude poskytováno od 22. dne trvání pracovní neschopnosti
 • Došlo ke zvýšení redukčních hranic pro výplatu nemocenských dávek.

4.       Dohody o provedení práce

 • Zvyšuje se limit pro uplatnění konečné srážkové daně u poplatníků, kteří nepodepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani z 5.000 Kč  na 10.000 Kč měsíčně.

5.       Plnění povinného podílu

 • Zákonná povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením trvá i nadále
 • Osoby zdravotně znevýhodněné do 1. 1. 2015 i když mají na rozhodnutí uvedeno „trvalá platnost“ se již nově neposuzují. Stávající rozhodnutí bude platit nejdéle do 1. 1. 2015, není-li na něm uvedena doba kratší. Toto je důležité pro účely plnění povinného podílu za rok 2013.
Pro více informací o mzdových novinkách nás kontaktujte.