Dohody o srážkách ze mzdy od roku 2014

Rádi bychom vás podrobněji informovali o změně týkající se dohod o srážkách ze mzdy, kterou nám přinesl Nový občanský zákoník (NOZ). Tuto změnu jsme již zmiňovali v našem newsletteru týkajícím se novinek platných od 1.1.2014. Vzhledem k tomu, že se jedná o důležitou změnu, dovolujeme se této problematice věnovat podrobněji.

Srážky dle NOZ

Z hlediska uzavření dohod o srážkách ze mzdy jsou rozhodující dva právní předpisy:
  1. Dohody podle zákoníku práce (§ 145 – 150)
  2. Dohody podle nového občanského zákoníku (§ 2045 – 2054)
  Jakýkoliv dluh (nejedná se o exekuce, výživné) zaměstnance je od roku 2014 možné zajistit dohodou o srážkách ze mzdy, ovšem maximálně do poloviny jeho mzdy nebo náhrady mzdy (případně odměny nebo platu). Zaměstnavatel však musí s uzavřením takové dohody souhlasit. Náklady spojené s odesláním částky nese plátce mzdy. V případě více dohod u jednoho zaměstnance ponese náklady spojené s placením dalších srážek u druhé a další dohody dlužník, tj. zaměstnanec. Věřitel nabývá právo na výplatu srážek okamžikem, kdy byla plátci mzdy (zaměstnavateli) dohoda předložena, pokud ji akceptuje.

Srážky dle ustanovení Občanského soudního řádu

Druhým způsobem srážek jsou srážky dle OSŘ a provádějí se z čisté mzdy. Do čisté mzdy se započítají i mzdy a odměny (v čistém) za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec vykonává u zaměstnavatele, u něhož je v pracovním poměru tj. z dalších souběžných pracovních poměrů, včetně vedlejších a z dohod o pracovní činnosti. Provádět srážky ze mzdy ve větším rozsahu, než dovolují ustanovení Občanského soudního řádu, je nepřípustné, a to i kdyby s tím povinný souhlasil. Částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení (tedy po odečtení nezabavitelných částek), stanovíme obdobně jako součet částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tedy jako součet částky 3410 Kč a částky 5873 Kč, činí tedy 9283 Kč. (Dosud činila tato částka 9097 Kč.) Základní nezabavitelná částka, která nesmí být povinnému sražena (č. 595/2006 Sb.) činí:
  • Úhrn dvou třetin součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, což je 6 188,67 Kč (9 283 : 3 x 2)
  • Na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné 25 % z  nezabavitelné částky, tj. 1 547,17 Kč.

Příklad

Výpočet základní nezabavitelné částky u ženatého muže, který vyživuje 2 děti.
Nezabavitelná částka na osobu povinného 6 188,67 Kč
Nezabavitelná částka na manželku 1 547,17 Kč
Nezabavitelná částka na 1. dítě 1 547,17 Kč
Nezabavitelná částka na 2. dítě 1 547,17 Kč
Základní nezabavitelná částka 10 830,18 Kč
  V případě jakýchkoliv dotazů týkající se této problematiky nás neváhejte kontaktovat.