Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2015

Zákonem č. 267/2014 Sb., byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Mění se výše daňového zvýhodnění a pravidla pro jeho poskytování „podle počtu dětí“ ve společně hospodařící domácnosti. Od ledna 2015 dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění dítě. Daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvyšuje o 200 Kč měsíčně a na další vyživované dítě o 300 Kč měsíčně  ( § 35c odst. 1). Bude nutné  v průběhu roku sledovat, zda nedošlo ke změně počtu dětí, případně, zda vyživované dítě přestane být vyživované ve smyslu § 35c odst. 6 ZDP.

Výše daňového zvýhodnění

Vyživované dítě dle § 35c odst. 6 ZDP Měsíční daňové zvýhodnění Roční daňové              zvýhodnění
Jedno dítě 1.117 Kč 13.404 Kč
Druhé dítě 1.317 Kč 15.804 Kč
Třetí a další dítě 1.417 Kč 17.004 Kč
  Změny v zákoně o daních z příjmů u daňového zvýhodnění pro rok 2015 přinášejí změnu v tiskopisech pro poplatníky, kteří budou uplatňovat daňové zvýhodnění u zaměstnavatele. Nový tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je uveden pod označením Tiskopis MFin 5457 – vzor č. 24. Ministerstvo financí zároveň vydalo nový tiskopis pro prokazování nároku na daňové zvýhodnění MFin 5556 – vzor č. 1 – Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. (Další nové tiskopisy, týkající se především vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, uvádí Finanční správa na svém webu.) Daňové zvýhodnění za nových podmínek lze uplatnit u zaměstnavatele poprvé při zúčtování mezd za kalendářní měsíc leden 2015. Za tímto účelem musí každý poplatník pro rok 2015 podepsat nový vzor č. 24 tiskopisu Prohlášení k dani. Na tomto novém vzoru tiskopisu musí uvést nejen, na které děti uplatňuje daňové zvýhodnění, ale také v jaké výši, resp. též na které vyživované dítě poplatník daňové zvýhodnění neuplatňuje, tzn. všechny děti jím vyživované ve společně hospodařící domácnosti. Rovněž musí současné předložit zaměstnavateli Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Tiskopis MFin 5556 vzor č. 1. Potvrzení platí trvale do doby, než dojde ke změně rozhodných skutečností. Znovu musí toto potvrzení poplatníci předložit v případě, že dojde ke změně v počtu vyživovaných dětí, v důsledku kterého se bude měnit výše daňového zvýhodnění uplatňovaná na další dítě (děti).

Změna v počtu dětí v průběhu zdaňovacího období u poplatníků s příjmy ze závislé činnosti

Změní-li se v průběhu zdaňovacího období počet vyživovaných dětí ve společně hospodařící domácnosti a v důsledku toho také dojde ke změně ve výši daňového zvýhodnění náležejícího na ostatní děti, jsou poplatníci (zaměstnanci) povinni tuto změnu neprodleně podle ust. § 38k odst. 8 ZDP písemně oznámit svému zaměstnavateli  do konce měsíce, kdy k takové změně dojde. Rovněž vyznačit  v Prohlášení k dani a upravit výše daňového zvýhodnění na další děti (popř. je možné uplatnit celý nárok jinak po dohodě s druhým poplatníkem). Konkrétně dojde-li v průběhu kalendářního roku ke změně v počtu dětí tím, že jedno dítě ukončí soustavnou přípravu na budoucí povolání, výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě se bude měnit tak, že poplatník na další dítě, na které po první část kalendářního roku uplatňoval daňové zvýhodnění ve výši stanovené „na druhé dítě“ (tj. 1 317 Kč měsíčně), bude po další část kalendářního roku uplatňovat daňové zvýhodnění již jen ve výši stanovené „na jedno dítě“ (tj. 1 117 Kč měsíčně).

Daňové zvýhodnění u druha a družky

U druha a družky je nutné pro určení společně hospodařící domácnosti ve vztahu k uplatnění nároku na daňové zvýhodnění (zejména v průběhu roku u zaměstnavatele) posuzovat vždy společně hospodařící domácnost ve vztahu k vyživovaným dětem poplatníka (druha/družky). Při uplatnění nároku na daňové zvýhodnění se nejdříve vypořádají jejich „vlastní společné děti“. Až následně se uplatní nárok na děti, které lze ve společně hospodařící domácnosti podle ZDP považovat za vyživované pouze u jednoho z poplatníků (druha/družky), neboť jsou vlastním (z dřívějšího vztahu) dítětem pouze u jednoho z nich. V případě, že např. druh má v téže společně hospodařící domácnosti ještě z dřívějšího vztahu další dvě vyživované děti, posuzují se pak u něj dohromady nejen děti, které má společně s družkou ale i tyto jeho další dvě děti. Vzhledem k tomu, že na dvě s družkou společné děti mu náleží daňové zvýhodnění v tomto případě ve výši stanovené „na jedno dítě“ a ve výši „na druhé dítě“, na své další dvě děti si pak může uplatnit již jen daňové zvýhodnění ve výši stanovené „na třetí a každé další dítě“.

Daňové zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé péče rodičů

Nelze vyloučit, že v případě dítěte svěřeného soudem do střídavé péče obou rodičů (u nichž neexistuje jedna společně hospodařící domácnost), bude na takové dítě uplatňováno daňové zvýhodnění po část roku jedním z rodičů a po druhou část roku druhým z rodičů. Výše uplatňované částky daňového zvýhodnění na toto dítě nemusí být u obou rodičů stejná. Protože částka daňového zvýhodnění na to samé dítě se v těchto případech bude odvíjet od počtu vyživovaných dětí žijících ve společně hospodařící domácnosti u dvou různých poplatníků, kteří nevedou jednu společně hospodařící domácnost.

Pořadí dětí s průkazem ZTP/P

V případě existence více vyživovaných dětí (např. dvou) a dítěte s průkazem ZTP/P, bude záležet rovněž na uvážení poplatníka, na které z těchto dětí si uplatní daňové zvýhodnění ve výši stanovené na jedno dítě, na které ve výši stanovené na druhé dítě, příp. ve výši stanovené na třetí a každé další dítě. Poplatník si v tomto případě může daňové zvýhodnění optimalizovat a na první dvě děti uplatnit daňové zvýhodnění ve výši stanovené na jedno dítě a ve výši stanovené na druhé dítě a na dítě s průkazem ZTP/P, na které se zvyšuje daňové zvýhodnění na dvojnásobek, si pak uplatnit daňové zvýhodnění již ve výši stanovené na třetí a každé další dítě (34 008 Kč ročně, tedy 2 834 Kč měsíčně).

Závěrem uvádíme příklad pro větší přehlednost:

Druh a družka, 1 dítě společné, 3 děti druha a 1 družky Druh je vdovec a má ve společné domácnosti 3 děti z předchozího manželství, a to Petra, Martina a Tomáše. Družka má v téže domácnosti 1 dítě z předchozího manželství (Adélku).  Společně mají Aničku. Řešení: Vzhledem k tomu, že neuzavřeli manželství, může uplatnit každý z nich daňové zvýhodnění jen na své děti a na dítě společné jen jeden z nich (bude záležet na jejich rozhodnutí). To znamená, že:
  • jen druh si může uplatnit daňové zvýhodnění na Petra, Martina a Tomáše,
  • jen družka si může uplatnit daňové zvýhodnění na Adélku, a
  • jeden z nich (záleží na jejich rozhodnutí) si může uplatnit daňové zvýhodnění na Aničku, na kterou bude náležet daňové zvýhodnění ve výši stanovené „na jedno dítě“ (1), jelikož se jedná o dítě společné, na které si vypořádají daňové zvýhodnění druh a družka nejdříve.
Druh má ve společně hospodařící domácnosti 4 vyživované děti (Aničku, Petra, Martina a Tomáše) a na Aničku si může uplatnit daňové zvýhodnění ve výši stanovené „na jedno dítě“ (1) (pokud je neuplatní družka) a na Petra, Martina a Tomáše mu náleží daňové zvýhodnění již ve výši stanovené „na druhé dítě“ a ve výši stanovené „na třetí a každé další dítě“ (2+3+3). Družka má ve společně hospodařící domácnosti 2 vyživované děti (Aničku a Adélku). Daňové zvýhodnění na Aničku si může uplatnit ve výši stanovené „na jedno dítě“ (1), (pokud je neuplatní druh) a na Elišku jí náleží daňové zvýhodnění již ve výši stanovené „na druhé dítě“ (2). V případě jakýchkoliv dotazů týkající se této problematiky se můžete obrátit  mzdovou specialistku RSM CZ.

RSM CZ je partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp