Co dělat, když se zaměstnanci stane pracovní úraz

Dovolte nám, abychom Vás stručně informovali ohledně řešení pracovních úrazů. Postup, jak řešit pracovní úrazy je stanovený v § 105 Zákoníku práce (o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu). Zaměstnanec je povinen neprodleně svého zaměstnavatele informovat o vzniku pracovního úrazu. Zaměstnavatel musí posoudit, zda se jedná o pracovní úraz. Toto posuzuje dle paragrafu 380 Zákonu práce, který popisuje definici úrazu. Definice pracovního úrazu zní: pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k němu nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi. Důležité je také zmínit, že pracovním úrazem není úraz, který se stal zaměstnanci během cesty do zaměstnání a zpět. Pokud se tedy jedná o úraz pracovní dle výše uvedené definice, sepíše se se zaměstnancem Záznam o úrazu. Záznam o úrazu má zaměstnavatel za povinnost sepsat do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Společnost má také za povinnost vést evidenci o všech úrazech v knize úrazů. Prostřednictvím tohoto záznamu o úrazu následně informuje zaměstnavatel následující instituce
  • Police ČR, pokud byl v souvislosti s pracovním úrazem spáchán trestný čin
  • Odborová organizaci
  • Oblastní inspektorát práce – v případě, že hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance trvá déle než 5 dnů
  • Zdravotní pojišťovna
  • Pojišťovna, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu
V případě pracovního úrazu má zaměstnanec nárok na náhradu škody. Tuto náhradu škody musí zaměstnavatel zaměstnanci proplatit. Jedná se zejména o bolestné, ztrátu na výdělku, náklady na léčení, trvalé následky. Tuto náhradu škody si následně zaměstnavatel nárokuje u pojišťovny, kde má sjednáno Zákonné pojištěné odpovědnosti zaměstnavatele. Toto pojištění se nazývá také tzv. úrazové zákonné pojištění. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

RSM CZ je partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp