Klíč k efektivitě: Jak systémová integrace mění svět podnikání

Co je to systémová integrace?

Systémová integrace je proces propojování různých informačních systémů a aplikací, díky kterému mohou dané programy navzájem sdílet data a informace. Toho lze dosáhnout pomocí různých technologií a metod, jako jsou například webové služby vytvořené přímo za účelem integrace specifických datových kolekcí, aplikační rozhraní přístupná v rámci samotných koncových systémů (API), integrační platformy a další. Tyto technologie umožňují systémy nejen propojit, ale také přizpůsobit vlastnosti propojení konkrétním požadavkům. Systémová integrace se často využívá v oblasti podnikových informačních systémů, finančních systémů, ale také v průmyslových automatizovaných systémech, ve zdravotnictví a dalších oblastech.

Systémy lze integrovat uvnitř podnikových sítí, tzv. on-premise řešení nebo v cloudovém prostředí. To, jaký přístup je pro konkrétní infrastrukturu vhodný je třeba posoudit na základě konkrétní podnikové architektury a systémů, které je potřeba integrovat.

Proč integrovat systémy?

Mezi hlavní benefity systémové integrace jednoznačně patří pozitivní vliv na produktivitu, efektivitu a na kvalitu dat. Příkladem je například propojení CRM (Customer Relationship Management) systému a ERP (Enterprise Resource Planning) systému. CRM systém slouží ke správě vztahů se zákazníky a ERP systém ke správě vnitropodnikových procesů a prostředků. Pokud tyto systémy pracují odděleně, zodpovědnost za udržování dat a předávání informací spadají do kompetence zaměstnanců, kteří s těmito dvěma systémy pracují. Běžně tak dochází k tomu, že pracovníci zadávají data zvlášť do obou systémů a sami zajišťují předávání informací mezi sebou, což vede mimo jiné ke zdvojování úkolů, nárůstu administrativních kroků a vyšší chybovosti. Pokud jsou ale CRM a ERP systémy propojené, správa dat je centralizovaná, odpadá nutnost manuálních zásahů a systémy mezi sebou automaticky sdílí informace na základě předem definovaných postupů a kritérií. To má přímý pozitivní dopad na rychlost zpracování a kvalitu samotných dat, ale i na celkový chod podnikových procesů.

Integrace se nemusí omezovat pouze na tok informací mezi dvěma systémy. Dostupné technologie umožňují vybudovat komplexní integrační strukturu, která propojí systémy napříč celým podnikem. Díky tomu je pak možné ukládat a spravovat veškerá data centrálně, udržovat je stále aktuální a ve vysoké kvalitě a zároveň je zpřístupnit co nejvíce uživatelům pro různé způsoby využití v rámci jejich činností a kompetencí. Nad integrovanými a centrálně spravovanými daty pak lze velmi efektivně provádět hromadné úpravy nebo provozovat další kontrolní mechanismy, jako jsou třeba pravidelné audity.

Pro vybudování systémové integrační struktury často není nutné provádět velké změny v IT infrastruktuře, protože technologie zajišťující provoz integračních procesů fungují samostatně a napojují se na již fungující systémy a aplikace. To vše bez negativních dopadů na jejich každodenní provoz.

Je systémová integrace bezpečná?

Bezpečnost je velmi důležitým aspektem systémové integrace. Při jakékoliv manipulaci s daty, ať už manuální nebo automatizované, vznikají bezpečnostní rizika, která mohou vést ke zneužití firemních dat nebo k úniku citlivých informací. Při implementaci informačních systémů i vývoji integračních procesů je tedy nutné dodržovat přísné bezpečnostní zásady, používat technologie pouze od ověřených dodavatelů a nepracovat se zastaralými verzemi systémů, jejichž úroveň zabezpečení nemusí reflektovat všechna aktuální rizika.

Správné nastavení integračních procesů se řídí přísnými standardy, které zajištují bezpečnost dat jak v kontextu samotného přenosu a uložení dat, tak i s ohledem na zachování datové integrity. U cloudových řešení se jedná zejména o mechaniky zabezpečení dat pomocí jejich šifrování, kdy je znemožněna interpretace dat neoprávněným vstupem při jejich přenosu a požadavky na identifikaci uživatelů a účtů, které mohou k datům přistupovat, včetně řízení jejich konkrétních oprávnění a audit aktivit v rámci systémů a datových úložišť. Systémové integrace uvnitř podnikových sítí jsou navíc chráněny pomocí firewallu, který odděluje prostředí a procesy uvnitř a vně podnikové sítě. Pro hybridní struktury, tedy takové, které umožňují integrovat systémy uvnitř podnikových sítí s cloudovými službami, se využívají zabezpečené komunikační brány, na kterých probíhá ověření jednotlivých přenosových relací.

Výše zmíněné bezpečnostní normy jsou běžnou součástí technologických řešení pro systémovou integraci.

Autoři

Zdeno Dubnička

Head of NetSuite
Zobrazit detail

Kristýna Mácha Svěráková

Senior Integration Consultant
Zobrazit detail