Uplatnění úroků z úvěru v ročním zúčtování daně

Dnes Vám přiblížíme informace kuplatnění úroků zúvěru na bytové potřeby. U tohoto uplatnění je nejobtížnější posoudit, zda jsou splněny všechny zákonné podmínky. Vnásledujícím článku naleznete krátké shrnutí k tomuto aktuálnímu tématu.

Uplatnění úroků zúvěru na bytové potřeby se řídí § 15 odst. 3 a 4 Zákona o daních zpříjmu. Aby se mohly úroky zaplacené ve zdaňovacím období odečíst od základu daně, musí se jednat o:

  • úvěr ze stavebního spoření včetně překlenovacích úvěrů
  • hypoteční úvěr banky (podle § 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách), včetně předhypotečního nebo doplňkového úvěru
  • úvěr poskytnutý stavební spořitelnou (§2 zákona č. 96/1993 Sb.) nebo bankou vsouvislosti súvěrem ze stavebního spoření nebo shypotečním úvěrem

Jedná se vždy o úvěry poskytnuté na bytové potřeby – čímž se rozumí:

a) výstavba bytového nebo rodinného domu, jednotky (mohou zahrnovat pouze garáž, sklep, komoru jako nebytový prostor)

b) koupě pozemku – do 4 let od uzavření smlouvy musí být zahájena výstavba viz bod a))

c) koupě bytového nebo rodinného domu, jejich rozestavěné stavby nebo koupě jednotky (pouze nebytové prostory viz bod a))

d) splacení vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu

e) údržba a změna stavby bytového, rodinného domu, jednotky, bytu vnájmu (pouze nebytové prostory viz bod a))

f) vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců, pokud je předmětem vypořádání úhrada podílu spojeného se získáním bytové potřeby viz bod a)

g) úhrada za převod podílu vobchodní korporaci jejím členem vsouvislosti spřevodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu

h) splácení úvěru nebo zápůjčky při refinancování bytových potřeb vpředchozích bodech a) až g)

Pro uplatnění úroků zúvěru musí zaměstnanec zaměstnavateli předložit smlouvu o úvěru, potvrzení o výši zaplacených úroků (každoročně), stavební povolení nebo ohlášení stavby (bod a)), výpis zlistu vlastnictví nebo nájemní smlouvu nebo doklad o trvalém pobytu (nemovitost vužívání), potvrzení právnické osoby o členství.

Za rok lze odečíst nejvýše 300.000,- Kč úhrnné částky úroků všech úvěrů jedné společné hospodařící domácnosti. Vpřípadě více účastníků úvěrové smlouvy může celou částku uplatnit jen jeden účastník, nebo všichni účastníci rovným dílem.

Další podmínkou je vlastnictví po celý rok (bod a) až c)) a mimo stavby trvalé bydlení. Vroce nabytí nemovitosti stačí, že je ve vlastnictví k31. prosinci.

Děkujeme za Vaši pozornost.