Holding v ČR nebo na Slovensku je stále atraktivnější, v Nizozemsku přituhuje

Loni v den zahájení parlamentního roku (Prinsjesdag) zaslal nizozemský ministr financí dolní komoře nizozemského parlamentu dopis s názvem „Možnosti pro lepší daňový systém“. V dopise byly nastíněny vládní cíle týkající se reformy daňového systému. V rozpočtu na rok 2016, který byl zveřejněn začátkem minulého týdne, se kabinet znovu důkladně zabývá významem dobré fiskální politiky pro podnikatelské ovzduší v Nizozemsku. Žádná opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti Nizozemska však oznámena nebyla. Níže uvádíme přehled hlavních opatření navržených v Daňovém plánu pro rok 2016, která mají dopad na mezinárodní společnosti podnikající v Nizozemsku nebo s Nizozemskem obchodující.

Úprava pravidel pro osvobození dividend a kapitálových zisků a pravidel zápočtu zahraniční daně v souladu se směrnicí o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností

Pravidla pro osvobození dividend a kapitálových zisků (participation exemption) a pravidla zápočtu zahraniční daně se již nebudou vztahovat na výhody nebo platby přijaté z podílu ve společnosti kdekoli ve světě, pokud jsou tyto výhody nebo platby na úrovni daného podílu daňově odpočitatelné. To znamená, že Nizozemsko tímto implementovalo změny směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností. Navíc pokud budou výše uvedené výhody a platby odečteny od nabývací ceny účasti, budou rovněž považovány za zdanitelný příjem. Před podáním přiznání k dani z příjmů právnických osob je nutné zjistit, zda je zahraniční účast způsobilá pro výše uvedený odpočet.

Změna režimu upravujícího významný podíl

Došlo ke změně režimu vztahujícího se na významné podíly tak, aby byla implementována pravidla proti zneužívání směrnice o mateřských a dceřiných společnostech. Společnost se sídlem mimo Nizozemsko, která drží významný podíl v nizozemské společnosti, tedy obecně nejméně 5 % jejího kapitálu, bude podléhat zdanění v případě, že jedním z hlavních důvodů držby podílu v této společnosti je vyhýbání se daňovým povinnostem a nedochází k ní z platných hospodářských důvodů, které odrážejí ekonomickou realitu. Takto platné důvody mohou nastat, pokud osoba provozuje podnikatelskou činnost a podstatný podíl připadá na tuto činnost, pokud je tato osoba konečnou holdingovou společností nebo je intermediální holdingovou společností, která funguje jako spojovník mezi konečnou holdingovou společností a podnikem, a pokud tato osoba splňuje základní požadavky.

Rozšíření povinnosti družstev o srážkovou daň z dividend

Družstvo se sídlem v Nizozemsku bude povinno odvádět srážkovou daň z dividend vyplácených členům družstva v případě, že jedním z hlavních účelů operací je vyhýbání se daňovým povinnostem a tato operace není uskutečněna z platných hospodářských důvodů, které odrážejí ekonomickou realitu. Tyto platné hospodářské důvody mohou například nastat tehdy, když má družstvo smysluplný hospodářský význam, přičemž bydliště členů družstva není rozhodující.

Nové povinnosti týkající se dokumentace k převodním cenám

Ujistěte se, že Vaše dokumentace k převodním cenám splňuje nové požadavky. Poplatníci jsou povinni správci daně předkládat nebo mít k dispozici ve složce níže uvedené dokumenty:
  • Výkaz podle jednotlivých zemí (tzv. country-by-country report)
Nadnárodní holdingové společnosti s mateřskou společností se sídlem v Nizozemsku a s konsolidovaným obratem nejméně 750 milionů EUR jsou povinny každý rok daňovému kontrolorovi předkládat specifický výkaz podle jednotlivých zemí. Tento výkaz obsahuje přehled několika předepsaných ukazatelů podle jednotlivých zemí, jako je například obrat, zisk, uhrazené daně a počet zaměstnanců. Ve výjimečných případech musí výkaz podle jednotlivých zemí předkládat i společnosti tvořící nadnárodní koncern, ve kterém konečná mateřská společnost není společnost se sídlem v Nizozemsku.
  • Základní dokumentace (tzv. master file)
Základní dokumentace obsahuje přehled podnikatelské činnosti nadnárodního holdingu, včetně popisu povahy podnikatelské činnosti, obecné politiky převodních cen a celosvětové rozdělení příjmů a ekonomických činností.
  • Specifická dokumentace (tzv. local file)
Specifická dokumentace obsahuje informace relevantní pro analýzu převodních cen ve vztahu k transakcím mezi společnostmi, na nichž se podílí nizozemský poplatník. Povinnost připravit základní a specifickou dokumentaci se vztahuje na společnosti s obratem 50 mil. EUR a více. Nesplnění navrhovaných povinností týkajících se dokumentace k převodním cenám může mít za následek správní nebo trestněprávní sankce a/nebo obrácení důkazního břemene. Nová pravidla platí pro účetní rok začínající 1. lednem 2016 nebo později. Byla oznámena i další prováděcí pravidla týkající se formy a obsahu této dokumentace.

Zvýšení srážkové daně z dividend v případě přeshraničních fúzí a rozdělení

V souvislosti s přeshraniční fúzí a rozdělením bude zavedena zvýšená sazba srážkové daně. Cílem tohoto zvýšení je zabránit, aby se na rezervy ze zisku zahraničních společností účastnících se fúze nebo rozdělení vztahovala nizozemská srážková daň z dividend. Pro účely srážkové daně z dividend se v zásadě uznává pouze kapitál vložený do akcií, které existovaly před fúzí či rozdělením. V případě přeshraničních fúzí a rozdělení však začne platit zvýšení daně, jehož cílem je zabránit, aby byla uplatněna nizozemská srážková daň z dividend ve vztahu k rezervám ze zisku zahraniční povahy. Marco Sansze Marco Jansze, Partner (international) tax services RSM Niehe Lancée Kooij Belastingadviseurs N.V. Pro více informací nás kontaktujte.

RSM CZ se stala partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp